Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС измени и допълни Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор

16 март 2017 година

С 16 гласа Пленумът на ВСС единодушно одобри Правила за изменение и допълнение на Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор. Редакцията им е продиктувана от направените през 2015 г. и 2016 г. изменения в Конституцията на Република България и на Закона за съдебната власт, като запазват духа на извършените през 2014 г. промени.

Правилата отразяват измененията на Закона за съдебната власт, с които дават възможност предложения за кандидатури на председател на ВКС и ВАС да правят не по-малко от трима от членовете на съответната колегия на ВСС, министърът на правосъдието, както и пленумът на ВКС и пленумът на ВАС. Предложения за кандидатури за главен прокурор ще правят не по-малко от трима от членовете на съответната колегия на ВСС, както и министърът на правосъдието. В сравнение с периода преди измененията, сега са завишени изискванията за мотивиране на предложенията.

Съгласно измененията на ЗСВ е създадена нова разпоредба в Правилата, която предвижда, че кандидатите за председател на ВКС и за председател на ВАС се изслушват от пленума на съдиите на съответния съд, които изразяват становище за наличието на качествата по чл. 170, ал. 4 и ал. 5 от ЗСВ.

Магистрати и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, могат да изразяват становища за притежаваните нравствени качества от кандидатите, които се обобщават в окончателния доклад на комисията по професионална етика на съответната колегия по чл. 173, ал. 9 от ЗСВ. Съответната колегия на ВСС взема решение по следните критерии за допускане и недопускане на кандидатите до изслушване. Не се допускат до изслушване кандидатите, които нямат изискуем 12-години юридически стаж; нямат право на повторно избиране по смисъла на чл. 129, ал. 2, изречение първо от Конституцията на Република България; не са представили концепция за работата си като председател на ВКС, председател на ВАС или главен прокурор, както и декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и липса на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на ВСС.

Всички документи, становища и въпроси, заедно с отговорите на кандидатите, се публикуват на интернет страницата на ВСС.

Пленумът на Съвета обявява датата, часа и мястото на изслушването за всеки кандидат най-малко един месец преди провеждането му, като поредността се определя по азбучен ред.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд