Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

 

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 51

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 18 ДЕКЕМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Зинаида Златанова – Вицепремиер и министър на правосъдието и Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет

/Откриване на заседанието – 13, 00 ч /

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение по предложението на административните ръководители на Районен съд гр. Брезник и Районен съд гр. Перник, във връзка с преместване на магистрат по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд гр. Брезник в Районен съд гр. Перник, за намаляване на една щатна бройка за длъжността „съдия" в Районен съд гр. Брезник и разкриване в Районен съд гр. Перник.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за освобождаване на Десислава Любомирова Попколева /командирована в Софийски градски съд/ от заеманата длъжност „Заместник на административния ръководител - заместник-председател" и ръководител на Второ гражданско отделение на Софийски районен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за назначаване на Калина Кръстева Анастасова - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „Заместник на административния ръководител - заместник-председател" и ръководител на Второ гражданско отделение на Софийски районен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за назначаване на Анелия Милчева Щерева - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „Заместник на административния ръководител - заместник-председател" и ръководител на наказателно отделение на Софийски районен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски апелативен съд за периодично атестиране на Петя Петрова Шишкова - заместник на административния ръководител на Софийски апелативен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за периодично атестиране на Росен Димитров Костадинов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. гр. Силистра, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по заявлението на Мая Йорданова Михайлова - съдия в Софийски районен съд, за периодично атестиране, на основание § 129, ал. 2 от ПЗР на ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по заявлението на Росица Велкова Иванова - Стойчева - съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за периодично атестиране на Антони Венцеславов Йорданов - съдия в Районен съд гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за периодично атестиране на Мила Йорданова Колева - съдия в Районен съд гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за периодично атестиране на Силвия Иванова Мичева - Алексова - съдия в Районен съд гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за освобождаване на Георги Христов Карабаджаков от заеманата длъжност „съдия" в Окръжен съд гр. Ямбол.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. София за назначаване на Красимира Алексиева Филипова - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София, на длъжност „Заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура гр. София.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Николай Любенов Димитров - прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград за периодично атестиране на Екатерина Тодорова Даракчиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Паун Бориславов Савов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Моника Любомирова Цветкова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Хасково за периодично атестиране на Дарина Димитрова Славова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Хасково, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ и нова комплексна оценка, изготвена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 45/14.11.2013 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Байчо Пръвчев Кулев - военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Веселин Добринов Добрев - военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Любка Димитрова Кабзималска - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пирдоп за периодично атестиране на Иван Николов Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Свищов за периодично атестиране на Ваня Александрова Иванова - прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Кърджали за периодично атестиране на Петя Стефанова Куцкова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кърджали, на основание
чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
25. Проект на решение за възлагане на Инспектората към Висшия съдебен съвет да извърши, извън годишната си програма, проверка на Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията"
Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
26. Проект на решение по писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-1481/16.12.2013 г., с искане за вътрешно компенсирани промени.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
27. Проект на решение по писмо от председателя на Върховен административен съд за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка за 2013 г. вкл. и за дейността на почивните и учебни бази на Върховния административен съд, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
28. Проект на решение за корекция по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за корекция по бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
30. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Ардино за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на съда за подмяна на три броя компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ и КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за капиталови разходи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Избор на директор на Национална следствена служба
Кандидат:
- Евгени Диков Диков – и.ф. административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 45/25.10.2012 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 23 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА” Евгени Диков Диков – и.ф. административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” на длъжността „Директор” на Национална следствена служба, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

КОНКУРСИ

2. ОТНОСНО: Предложение за назначаване на младши съдии на длъжност „съдия” в районните съдилища, след изтичане на срока по чл. 240, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково с 1 (една) длъжност „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
1.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
1.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ Зорница Ангелова Езекиева - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен съд гр. Ямбол с 1 (една) длъжност „съдия”, считано от 19.12.2013г.
2.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от 19.12.2013г.
2.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ Иванина Иванова Пъстракова - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Районен съд гр. Елхово с 1 (една) длъжност „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
3.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
3.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ Моника Пламенова Добринова - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
4. На основание чл. 240, ал. 2 от Закона за съдебната власт ПРОДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА НАЗНАЧЕНИЕТО на Ангелина Колева Боева - младши съдия в Софийски окръжен съд до 31.03.2014 г., считано от 31.12.2013 г.
5. ВЪЗЛАГА на младшите съдии да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела.

СЪДИЛИЩА

3. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Минка Петкова Трънджиева, съдия в Окръжен съд – гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Пазарджик, считано от датата на вземане на решението.
3.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Александър Любенов Александров – съдия в Окръжен съд – гр. Паз0арджик, с ранг „съдия в АС”, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
4. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Павел Александров Ханджиев – съдия в Окръжен съд – гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота”, за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения.
5. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, Янко Новаков Новаков – съдия в Окръжен съд – гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „служебна благодарност и грамота”, за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

6. ОТНОСНО: Проект на Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните, специализираните и апелативните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Предложение от административните ръководители – председатели на Районен съд гр. Брезник и Районен съд гр. Перник, във връзка с преместване на магистрат по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд гр. Брезник в Районен съд гр. Перник, за намаляване на една щатна бройка за длъжността „съдия” в Районен съд гр. Брезник и разкриване в Районен съд гр.Перник

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, щатната численост на Районен съд гр. Брезник с 1 /една/ щатна длъжност „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
1.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1/една/ щатна длъжност за „съдия” в Районен съд гр. Перник, считано от датата на вземане на решението.
1.3. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194 от ЗСВ, Кристиан Божидаров Петров – съдия в Районен съд гр. Брезник/командирован на длъжност „съдия” в РС гр. Перник, считано от 03.12.2012 г./ на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Перник, без конкурс, считано от датата на вземане на решението.
1.4. Преназначеният магистрат запазва придобития ранг и достигнатото трудово възнаграждение.
1.5. Възлага на Кристиан Божидаров Петров да довърши започнатите с негово участие наказателни дела в Районен съд Брезник.
2. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Десислава Любомирова Попколева, с ранг „съдия в АС” (командирована в Софийски градски съд), от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател" на Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 във вр. чл. 160 от ЗСВ, Калина Кръстева Анастасова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател" на Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 във вр. чл. 160 от ЗСВ, Анелия Милчева Щерева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател" на Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
5. ПРОВЕЖДА периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ на Петя Петрова Шишкова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд гр. София и ръководител на НО, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Петрова Шишкова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд гр. София и ръководител на НО, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
6. ПРОВЕЖДА периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ на Росен Димитров Костадинов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Силистра, с ранг „съдия в АС”.
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росен Димитров Костадинов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Силистра, с ранг „съдия в АС”.
7. ПРОВЕЖДА извънредно периодично атестиране, на основание, §129, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 32/19.04.2011 г.), на Мая Йорданова Михайлова – съдия в Софийски районен съд.
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мая Йорданова Михайлова – съдия в Софийски районен съд“.
8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ на Росица Велкова Иванова - Стойчева – съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в ОС”.
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росица Велкова Иванова - Стойчева – съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в ОС”.
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ на Антони Венцеславов Йорданов – съдия в Районен съд гр. Перник.
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антони Венцеславов Йорданов – съдия в Районен съд гр. Перник.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ на Мила Йорданова Колева – съдия в Районен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС“.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мила Йорданова Колева – съдия в Районен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС“.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Силвия Иванова Мичева - Алексова – съдия в Районен съд гр. Перник, с ранг „съдия в ОС“.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Силвия Иванова Мичева - Алексова – съдия в Районен съд гр. Перник, с ранг „съдия в ОС“.
12. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Георги Христов Карабаджаков – от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАП”, считано от 19.12.2013 г.
13. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Красимира Алексиева Филипова – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура гр. София, считано от датата на вземане на решението.
14. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Николай Любенов Димитров - прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Любенов Димитров - прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
15. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Екатерина Тодорова Даракчиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в АП“.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Екатерина Тодорова Даракчиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в АП“.
16. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Паун Бориславов Савов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в ОП".
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Паун Бориславов Савов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в ОП".
17. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Моника Любомирова Цветкова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор в АП“.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Моника Любомирова Цветкова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор в АП“.
18. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Дарина Димитрова Славова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 във вр. чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА – 90 точки" на Дарина Димитрова Славова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”.
19. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Байчо Пръвчев Кулев - военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Байчо Пръвчев Кулев - военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
20. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Веселин Добринов Добрев - военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселин Добринов Добрев - военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
21. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Любка Димитрова Кабзималска – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Любка Димитрова Кабзималска – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
22. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Иван Николов Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп, с ранг „прокурор в АП“.
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Николов Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп, с ранг „прокурор в АП“
23. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Ваня Александрова Иванова - прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, с ранг „прокурор в АП“.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ваня Александрова Иванова - прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, с ранг „прокурор в АП“.
24. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Петя Стефанова Куцкова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кърджали.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Стефанова Куцкова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кърджали.
25. ОТНОСНО: Възлагане на Инспектората към ВСС да извърши, извън годишната си програма проверка на Специализираната прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. ВЪЗЛАГА на Инспектората към ВСС, на основание чл.30, ал.1, т.18 от ЗСВ, да извърши, извън годишната си програма, проверка на Специализираната прокуратура, съгласно правомощията си по чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗСВ.
25.2. Актът с резултатите от проверката да се предостави на ВСС в срок до 2 /два/ месеца.
26. ОТНОСНО: Постъпило писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-1481/16.12.2013 г., с искане за вътрешно компенсирани промени

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 566 750 лв., в т.ч.
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия” със 175 425 лв.
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 385 000 лв.
§§ 10-51 „Командировки в страната” с 6 325 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 566 750 лв., в т.ч.
§§ 02-08 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение” с 566 750 лв.
27. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен административен съд за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка за 2013 г. вкл. и за дейността на почивните и учебни бази на Върховния административен съд, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка на Върховния административен съд за 2013 г., вкл. и за дейността на почивните и учебни бази на Върховния административен съд за 2013 г., в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г., съгласно приложението.
28. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-02 „Други възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения – ВЛ, СЗ и граждански договори” с 2 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-03 „Придобиване на друго оборудване и съоръжения” с 2 000 лв.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за корекция по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 16 800 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с 16 800 лв.
30. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 46/17.12.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Ардино за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на съда за подмяна на три броя компютърни конфигурации

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Ардино за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” на Районен съд гр. Ардино с 2 550 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Ардино с 2 550 лв. за подмяна на три броя компютърни конфигурации.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ и КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Плевен за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ и КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 29 586,78 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Плевен с 29 586,78 лв.
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за капиталови разходи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Пловдив за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Пловдив с 9 100 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Апелативен съд гр. Пловдив с 9 100 лв. за капиталови разходи.

/Закриване на заседанието – 16, 25ч/

Публикуван на:
19.12.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд