Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Габриела Георгиева Христова – Декова за втори мандат административен ръководител – председател на Административен съд – Ловеч

21 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 11 гласа „за“ Габриела Георгиева Христова – Декова за втори мандат административен ръководител – председател на Административен съд – Ловеч.

Съдия Христова – Декова има над 17 години общ юридически стаж, от които над 10 години в органите на съдебната власт като съдия. В момента тя изпълнява функциите „административен ръководител – председател“ на съда.

Тя е мотивирана да кандидатства за длъжността водена от натрупания опит в първия й мандат на административен ръководител, а преди това и като заместник на административния ръководител на този съд. Тя стъпва на създадените добри практики в дейността на съда и неговото управление, както и на успешно изпълнените приоритети от Концепцията й за управление в предходния ръководен мандат.

В Концепцията й за стратегическо управление на съда за втори мандат тя извежда като основна цел продължаването на добрите практики в административното ръководство и на наложените положителни механизми за управление на съда, тяхното надграждане и усъвършенстване. Тя ще работи за повишаване на качеството и срочността на разглеждане и приключване на делата и на предлаганите административни услуги в съда, за подобряване на материално-техническата обезпеченост и развитие на използваните информационни технологии, за стриктен контрол на финансовата дейност, повишаване на прозрачността и информираността на обществото за дейността на съда, развитие на връзките с медиите и повишаване на доверието в съдебната система. Кандидатът набелязва мерки като контрол за спазване на сроковете за администриране и приключване на делата, провеждане на общи събрания или периодични срещи на съдиите за обсъждане на въпроси на приложимото материално и процесуално законодателство и на актуалната практика на ВАС. Предвид засилената роля на общото събрание за съдийското самоуправление, съдия Христова – Декова възнамерява вземането на управленски решения относно правораздавателната дейност на съда, да става след обсъждането им на общо събрание на съдиите. Друг приоритет в следващия й мандат ще бъде цялостното въвеждане на единната деловодно-информационна система на ВАС и административните съдилища и засилване на прилагането на електронното призоваване и връчване на книжа по електронен път на страните.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд