Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ на Елка Пенчева – съдия в Софийския градски съд

21 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с  8 гласа „за“ наложи на Елка Христова Пенчева – съдия в Софийския градски съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, за допуснати нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 – 4 от ЗСВ. То се налага за установено при проверката неоправдано забавяне на делата на доклад на съдия Пенчева, в резултат на процесуални бездействия на съдебния състав, неизписани от нея съдебните актове и ненасрочени разпределени й за разглеждане дела.

Съдийската колегия не наложи дисциплинарно наказание на съдия Пенчева за нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ на служебните  задължения при произнасяне по търговско дело № 6152/2015 г.

Дисциплинарното дело бе разгледано в отсъствието на Милка Итова, Мария Кузманова – членове на Съдийската колегия, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, поради направен от тях отвод.

Дисциплинарно дело № 18 по описа на ВСС за 2015 г., по което са обединени две дисциплинарни производства срещу съдия Пенчева, образувани съответно по предложение на административния ръководител на Софийски градски съд и на Инспектората към ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд