Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 52

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 19 ДЕКЕМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет

/Откриване на заседанието – 9, 40 ч. /

/На заседанието присъства Димана Йосифова - инспектор в ИВСС /

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.т.3, 4 и 6.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Изслушване на Цветелина Захариева Михайлова – съдия в Софийски районен съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за периодично атестиране на Вилиян Георгиев Петров – съдия в Апелативен съд гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
4. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Плевен за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Леонида Илиева Димитрова – изпълнявала длъжността съдебен секретар в Районен съд гр. Плевен.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по предложението на председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Мариана Георгиева Иванова – съдебен деловодител в Окръжен съд гр. Велико Търново.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Одитни доклади
6. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1319 в Окръжен съд гр. Сливен.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1310 в Административен съд гр. Бургас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС във връзка с информация от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд относно изпълнение на препоръките от утвърдения, с решение на ВСС по протокол
№ 42/31.10.2013 г. план за действие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение за поощряване на Славка Каменова – главен секретар на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 358а, ал. 1, във вр. с ал. 3, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
10. Проект на решение по предложението на Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет, за определяне на временно изпълняващ длъжността „Главен секретар” на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
11. Проект на решение по искането на главния прокурор на Република България за даване на съгласие на провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „старши специалист – материално осигуряване и автотранспорт” в Апелативна специализирана прокуратура.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
12. Проект на решение по искането на председателя на Административен съд гр. Ловеч за намаляване щатната численост на съда с една длъжност „съдебен секретар” и една длъжност „съдебен архивар” и увеличаване щатната численост с една длъжност „началник отдел и даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на тази длъжност.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
13. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Ботевград за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен архивар”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
14. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Габрово за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител - СИС”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
15. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Русе за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ и даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител”.
Внася: Комисия “Съдебна администрация”
16. Проект на решение по предложение за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
17. Доклад от Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет, Милка Итова, Ясен Тодоров, Незабравка Стоева и Калин Калпакчиев – членове на Висшия съдебен съвет, във връзка с командировка в гр. Лондон, по покана на посланика на Великобритания в Република България, проведена в периода 20-23.01.2013 г.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
18. Доклад от Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет, относно участието й в конференция на тема „Насърчаване на съдебното обучение в Европа”, проведена в периода 9-11.04.2013 г. в
гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
19. Доклад от Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет, относно участието й в среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 29.09-01.10.2013 г. в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия ”Международна дейност”
20. Проект на решение за създаване на работна група за изработване на единни критерии /правила/ при налагане на дисциплинарни наказания на магистрати..
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Административен съд-гр.Плевен
Кандидати:
- Снежина Мойнова Иванова – съдия в Административен съд-гр.Плевен , с ранг „съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №32/13.10.2011 г. - комплексна оценка „добра”/;
- Полина Христова Богданова-Кучева – и.ф. административен ръководител-председател на Административен съд-гр.Плевен, с ранг “съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №19/03.05.2012г. - комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 10 гласа “за”, 2 “против” и 12 “въздържали се” за Снежина Мойнова Иванова и 14 гласа “за”, 7 “против” и 3 “въздържали се” за Полина Христова Богданова-Кучева, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Полина Христова Богданова-Кучева – и.ф. административен ръководител-председател на Административен съд-гр.Плевен, с ранг “съдия в АС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Административен съд-гр.Плевен, с ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2.ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд-гр. Троян
Кандидати:
- Светла Иванова Иванова – съдия в Районен съд-гр.Троян, с ранг „съдия в ОС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №52/06.12.2012г. - комплексна оценка „много добра”/;
- Даниела Недкова Радева – съдия в Районен съд-гр.Троян, с ранг „съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №26/21.07.2011г. -комплексна оценка „много добра”/
- Петя Николова Гатева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд-гр.Троян, с ранг „съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 41/07.12.2011г. - комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 3 гласа "за", 6 "против" и 14 "въздържали се" за Светла Иванова Иванова, 3 гласа "за", 5 "против" и 15 "въздържали се" за Даниела Недкова Радева и 16 гласа "за", 2 "против" и 5 "въздържали се" за Петя Николова Гатева, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Петя Николова Гатева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд-гр.Троян ,с ранг “съдия в АС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд-гр.Троян, с ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

КОНКУРСИ

3. /ОТТЕГЛЕНА/
4. /ОТТЕГЛЕНА/

СЪДИЛИЩА

5. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл.196, т.2 от ЗСВ, на Деян Иванов Денев – административен ръководител – председател на Окръжен съд-гр.Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
5.1. ПРИЕМА, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Деян Иванов Денев - административен ръководител – председател на Окръжен съд-гр.Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.


ПРОКУРАТУРИ

6. /ОТТЕГЛЕНА/
7. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Розалин Петков Трендафилов - и. ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Юлиана Емилова Силянова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
Мотиви: Налице са всички кумулативно предвидени предпоставки на чл. 234 от ЗСВ за повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение.
Прокурор Юлиана Силянова работи при много висока натовареност и същевременно в кратки срокове решава възложените й преписки и дела. Магистратът показва изключителна работоспособност и владеене на правната материя. Актовете й са добре мотивирани и юридически издържани, като разкриват внимателен анализ на съответния казус.
Предвид гореизложеното, може да се направи извод за образцово, служещо за пример на другите магистрати, изпълнение на служебните задължения и доказана висока професионална квалификация на прокурор Силянова.
С оглед на това, приема направеното предложение за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП” на Юлиана Емилова Силянова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 234 от ЗСВ.
9. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Парашкевов Семов – прокурор в Районна прокуратура гр. Троян, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
Мотиви: Налице са всички кумулативно предвидени предпоставки на чл. 234 от ЗСВ за повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение.
Налице е много висока срочност и ефективност в работата на прокурор Николай Семов. При последното периодично атестиране Комисията по предложенията и атестирането завишава от 90 на 94 точки оценката на Помощната атестационна комисия поради високи показатели.
Предвид гореизложеното, може да се направи извод за образцово, служещо за пример на другите магистрати, изпълнение на служебните задължения и доказана висока професионална квалификация на прокурор Семов.
С оглед на това, приема направеното предложение за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП” на Николай Парашкевов Семов – прокурор в Районна прокуратура – гр. Троян, на основание чл. 234 от ЗСВ.
10. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Димитър Симеонов Стоянов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Симеонов Стоянов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.
11. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, Камен Петров Пешев - административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.
12. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т.1 от ЗСВ, Камен Петров Пешев от заеманата длъжност „административен ръководител – окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, както и от длъжността „прокурор”, считано от 02.01.2014 г.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

13. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Русе за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” в Окръжен съд гр. Русе.
13.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Окръжен съд гр. Русе.
МОТИВИ: Натовареност на ОС-Русе – над средната на окръжните съдилища в страната. Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за оптимизация. Налице е финансова обезпеченост.
14. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Хасково за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител” по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител” по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ в Окръжен съд гр. Хасково.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за оптимизиране. Налице е финансова обезпеченост.
15. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Монтана за трансформиране на една заета длъжност „касиер” в една длъжност „старши специалист-счетоводител” и преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност, с възложени функции на „касиер”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на една заета длъжност „касиер” в една длъжност „младши специалист-счетоводител” и преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност, с възложени функции на „касиер” в Районен съд гр. Монтана.
МОТИВИ: С оглед факта, че се прескачат степени на длъжности, посочени в Класификатора на длъжностите в администрацията, длъжността „касиер” следва да се трансформира в „младши специалист-счетоводител”, а не в „старши специалист-счетоводител”. Налице е финансова обезпеченост.
16. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Пловдив за даване на съгласие за трансформиране на длъжност „пазач-невъоръжена охрана” в длъжност „призовкар” и преназначаване на съдебен служител от длъжност „пазач-невъоръжена охрана” на длъжност „призовкар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност „пазач-невъоръжена охрана” в длъжност „призовкар” и преназначаване на съдебен служител от длъжност „пазач-невъоръжена охрана” на длъжност „призовкар” в Районен съд гр. Пловдив.
МОТИВИ: При наличието на съдебна охрана съществуването на длъжността „пазач-невъоръжена охрана” се явява необоснована. Необходимост от оптимизиране. Необходимост от увеличаване щата на призовкарите в РС-Пловдив, с оглед високата натовареност.
17. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Пловдив за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Районен съд гр. Пловдив.
МОТИВИ: Висока натовареност на РС-Пловдив, много над средната за районните съдилища в страната. Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за оптимизиране. Налице е финансова обезпеченост.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИКА


18. ОТНОСНО: Предложение от Националния институт на правосъдието за принципно решение магистратите преминали от един в друг вид орган на съдебната власт да участват в обучения за задължително повишаване на квалификацията по чл. 259 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Магистрати, преминали от един в друг вид орган на съдебната власт, без преминаване в по-горно ниво на съдебната система, имат право да участват в обучения за задължително повишаване на квалификацията по чл. 259 от ЗСВ.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

19. ОТНОСНО: Доклад от Магдалена Лазарова – член на ВСС от участие в първата работна група на балканската конференция на регулаторните съдебни органи, проведена в периода 25-26.11.2013 г. в гр. Истанбул, Турция

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. Приема за сведение доклада от Магдалена Лазарова – член на ВСС от участие в първата работна група на балканската конференция на регулаторните съдебни органи, проведена в периода 25-26.11.2013 г. в гр. Истанбул, Турция.
19.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов - директор на дирекция „ИС" да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - Раздел „Доклади и декларации/Доклади от международни срещи”.
20. ОТНОСНО: Доклад от участието на съдия Вилиян Петров и съдия Дарина Костова – членове на националната съдебна мрежа и съдия Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в 48-та среща на националните лица за контакт на ЕСМГТД, проведена в периода 19-20 ноември 2013 г. в гр. Брюксел

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

20.1. Приема за сведение доклада от участието на съдия Вилиян Петров и съдия Дарина Костова – членове на националната съдебна мрежа и съдия Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в 48-та среща на националните лица за контакт на ЕСМГТД, проведена в периода 19-20 ноември 2013 г. в гр. Брюксел.
20.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов - директор на дирекция „ИС" да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - Раздел „Доклади и декларации/Доклади от международни срещи”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Изслушване на Цветелина Захариева Михайлова – съдия в Софийски районен съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Цветелина Захариева Михайлова – съдия в Софийски районен съд.
1.2. ПРОВЕЖДА периодично атестиране Цветелина Захариева Михайлова – съдия в Софийски районен съд.
1.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “много добра – 92 точки” на Цветелина Захариева Михайлова – съдия в Софийски районен съд.
2. ПРОВЕЖДА периодично атестиране на основание чл.196, т.2 от ЗСВ, на Вилиян Георгиев Петров – съдия в Апелативен съд-гр.Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
2.1. ПРИЕМА, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Вилиян Георгиев Петров – съдия в Апелативен съд-гр.Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
3.ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2013 г.
3.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
6. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1319 в Окръжен съд гр. Сливен

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. Приема резултатите от одитния ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Окръжен съд гр. Сливен.
6.2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
6.3. Одобрява предприетите действия и изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация по т. 1 от плана за действие.
7. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1310 в Административен съд гр. Бургас

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Бургас.
7.2. Одобрява изпълнението на препоръките по т. 1, посочени в таблицата с препоръките приложение № 1 към одитния доклад съгласно предоставената писмена информация.
7.3. Приема за сведение предоставената от административния ръководител информация по препоръка по т. 2 с оглед изпълнението и на по-късен етап.
8. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС във връзка с информация от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд относно изпълнение на препоръките от утвърдения, с решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г. план за действие

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията за предприетите действия за изпълнението на препоръките по т. 1 и т. 3 от плана за действие.
9. ОТНОСНО: Поощряване на Славка Каменова – Главен секретар на ВСС на основание чл. 358а, ал. 1, във вр. с ал. 3, т. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПООЩРЯВА Славка Каменова – Главен секретар на ВСС с предметна награда за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, на основание чл. 358а, ал. 1, във вр. с ал. 3, т. 2 от ЗСВ
10. ОТНОСНО: Предложение от Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет, за определяне на временно изпълняващ длъжността „главен секретар” на Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за временно изпълняващ длъжността „главен секретар” на Висшия съдебен съвет Силвия Илиева – директор на дирекция „Атестиране на магистрати”, считано от 03.01.2014г.
11. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на РБългария за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „старши специалист-материално осигуряване и автотранспорт” в Апелативна специализирана прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „старши специалист-материално осигуряване и автотранспорт” в Апелативна специализирана прокуратура.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за оптимизиране. Налице е финансова обезпеченост.
12. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Ловеч за намаляване щатната численост на съда с една длъжност „съдебен секретар” и една длъжност „съдебен архивар” и увеличаване щатната численост с една длъжност „началник отдел” и даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на тази длъжност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Ловеч с една длъжност „съдебен секретар” и една длъжност „съдебен архивар”.
12.2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Ловеч с една длъжност „началник отдел”.
12.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „началник отдел” в Административен съд гр. Ловеч.
МОТИВИ: Необходимост от оптимизиране на съдебната администрация. Реализиране на икономии на бюджетни средства.
13. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Ботевград за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен архивар”, считано от 19.12.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен архивар” в Районен съд гр. Ботевград, считано от 19.12.2013 г.
МОТИВИ: Висока натовареност на РС-Ботевград, над средната за районните съдилища в страната. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – под средното за страната. Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за оптимизиране. Налице е финансова обезпеченост.
14. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Габрово за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител-СИС”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител-СИС” в Районен съд гр. Габрово.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за оптимизиране. Налице е финансова обезпеченост.
15. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Русе за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител-СИС” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ и даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител – СИС”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител-СИС” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Районен съд гр. Русе, считано от 01.01.2014 г.
15.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител-СИС” в Районен съд гр. Русе.
МОТИВИ: Висока натовареност на РС-Русе, над средната за районните съдилища в страната. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – под средното за страната. Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за оптимизиране. Налице е финансова обезпеченост.
16. ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1.Отхвърля предложението информационното обслужване на органите на съдебната власт да се осъществява от Министъра на правосъдието или създадена структура към Министерството на правосъдието.
16.2.Взаимодействието между Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието, в областта на информационното обслужване на органите на съдебната власт, трябва да се осъществява при ясно разграничение на отговорностите, без намеса в дейността на съдебната власт.
16.3.Предлага на Министъра на правосъдието да съдейства за техническото изграждане, на място и по начин определени от Висшия съдебен съвет, на централизиран информационен център - ядро на ИТ инфраструктурата на органите на съдебната власт, и за комуникационната му свързаност.
16.4.Висшият съдебен съвет да създаде звено за администриране и поддръжка на ядрото на ИТ инфраструктурата на органите на съдебната власт.
16.5.Изграждането на ядро на ИТ инфраструктурата на органите на съдебната власт и създаването на звено за администриране и поддръжка трябва да приключат до края на 2014 година.
16.6.Да се съобразят сроковете за изграждане и внедряване на информационни системи, заложени в предложението за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с изпълняваните проекти от Висшия съдебен съвет и реалната възможност за изпълнение на заложените дейности.
16.7.Приходите от работещите в момента и бъдещите централизирани информационни системи да постъпват по бюджета на съдебната власт.
16.8.Предлага на Министъра на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет да съдейства за бъдещото развитие на информационните ресурси, използвани от съдебната власт.
17. ОТНОСНО: Доклад от Соня Найденова – представляващ ВСС, Милка Итова, Ясен Тодоров, Незабравка Стоева и Калин Калпакчиев – членове на ВСС във връзка с командировка в гр. Лондон по покана на посланика на Великобритания в Република България, за периода 20-23 януари 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. Приема за сведение доклада от Соня Найденова – представляващ ВСС, Милка Итова, Ясен Тодоров, Незабравка Стоева и Калин Калпакчиев – членове на ВСС във връзка с командировка в гр. Лондон по покана на посланика на Великобритания в Република България, за периода 20-23 януари 2013 г.
17.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов - директор на дирекция „ИС" да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - Раздел „Доклади и декларации/Доклади от международни срещи”.
18. ОТНОСНО: Доклад от Соня Найденова – представляващ ВСС от участие в конференция на тема „Насърчаване на съдебното обучение в Европа”, проведена в периода 9-11 април 2013 г. в Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. Приема за сведение доклада от Соня Найденова – представляващ ВСС от участие в конференция на тема „Насърчаване на съдебното обучение в Европа”, проведена в периода 9-11 април 2013 г. в Брюксел, Белгия.
18.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов - директор на дирекция „ИС" да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - Раздел „Доклади и декларации/Доклади от международни срещи”.
19. ОТНОСНО: Доклад от Соня Найденова – представляващ ВСС от участие в среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 29 септември – 1 октомври 2013 г. в Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. Приема за сведение доклада от Соня Найденова – представляващ ВСС от участие в среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 29 септември – 1 октомври 2013 г. в Брюксел, Белгия.
19.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов - директор на дирекция „ИС" да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - Раздел „Доклади и декларации/Доклади от международни срещи”.
20. ОТНОСНО: Създаване на работна група за изработване на единни критерии (правила) при налагане на дисциплинарни наказания на магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪЗДАВА работна група за изработване на единни критерии (правила) при налагане на дисциплинарни наказания на магистрати, в състав:
- Светла Петкова – заместник председател на „Комисия по дисциплинарните производства”;
- Юлиана Колева – председател на „Комисия по правни въпроси” и член на „Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт”;
- Румен Боев – член на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” и „Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи”;
- Галина Карагьозова – член на „Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС”;
- Юлия Ковачева – член на „Комисия по правни въпроси” и член на Комисия по „Дисциплинарните производства”.
- Деница Захариева – старши експерт – юрисконсулт, отдел „НДПП”, дирекция „Правна”, АВСС.
21. ОТНОСНО: Заповед на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура–гр.София, с която е обърнато внимание на Адалберт Кръстев Живков – прокурор във ВОП–гр.София, на основание чл. 327 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. Приема за сведение Заповед № 427/06.12.2013 г. на полк. Спас Илиев военно – окръжен прокурор на Военно – окръжна прокуратура - София, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на кап. Адалберт Кръстев Живков – прокурор във ВОП - София.
21.2. Прилага Заповед № 427/06.12.2013 г. на полк. Спас Илиев военно – окръжен прокурор на Военно – окръжна прокуратура - София към кадровото досие на магистрата.
21.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
22. ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към ВСС за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийски районен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийски районен съд.
22.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Михаил Кожарев, Каролина Неделчева, Незабравка Стоева.

/Закриване на заседанието – 12.50 ч/

Публикуван на:
19.12.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд