Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорите от съдебния район на Апелативна прокуратура гр. Пловдив Предлагат Гергана Мутафова – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за изборен член на ВСС

22 март 2017 година

 На 21.03.2017 г. в деловодството на ВСС е депозирано предложение от прокурорите от съдебния район на Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с което се издига кандидатурата на Гергана Найденова Мутафова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. 

Номинацията на прокурор Мутафова е третото предложение за изборен член на ВСС от квотата на прокурорите.

В 14-дневен срок от обявяването на предложенията кандидатите представят в писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността на ВСС, както и документи за съответствие с изискванията на закона. В същия срок кандидатите представят декларация, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при вземане на решения, за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото си по чл. 19а, ал. 1.

В съответствие със ЗСВ за всяко постъпило предложение съответната колегия на ВСС изисква от Инспектората към ВСС подробни справки за всички проверки, като в 14 дневен срок от обявяване на всяко предложение по реда на чл. 29в, ал.3 съответната колегия на ВСС публикува на интернет страницата си документите по чл. 29г, ал.1 и документите на всеки кандидат от кадровото му дело по чл. 30а, ал.2.

Крайният срок за постъпване на предложения за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите е 27.03.2017 г., съгласно чл. 29в, ал.1 от ЗСВ.

Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС ще се проведе в две последователни съботи на 27.05.2017 г. и на 03.06.2017 г.

Право на участие в Общото събрание имат 1506 прокурори от цялата страна, според списъка на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал.1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите.

Прокурорската колегия на ВСС се състои от 11 членове и включва главния прокурор, четирима членове, избрани пряко от прокурорите, един член избран пряко от следователите, и петима членове, избрани от Народното събрание.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд