Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
12 прокурори са номинирани за изборни членове на ВСС

27 март 2017 година

В предпоследния ден от срока за номиниране на изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, са депозирани 6 предложения. Прокурори при Окръжна прокуратура – гр. София и районните прокуратури към нея предлагат кандидатурата на Ивайло Стефанов Медаров – заместник на административния ръководител – заместник–окръжен  прокурор на Окръжна прокуратура – гр. София. Те се мотивират с притежавания от него административен опит, правната му подготовка и висок професионализъм, почтеността му и изключителното доверие, с което се ползва сред колегите си.

Прокурори от Върховна касационна прокуратура предлагат кандидатурата на Даниела Илиева Машева – прокурор от Върховна административна прокуратура. Те се аргументират с нейния висок професионализъм, приносът ѝ за повишаване на капацитета на прокурорите при съблюдаване на правата на децата, участващи в правни процедури, работата ѝ за подобряване на междуинституционалното сътрудничество в областта на превенцията на децата и други.

Прокурори от района на Апелативна прокуратура – гр. София, предлагат кандидатурата на Галина Христова Стоянова – заместник на административния ръководител – заместник – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – гр. София. В предложението е посочено, че прокурор Стоянова може да представлява професионалните интереси на прокурорите, тъй като притежава професионален, управленчески и административен опит, лични и нравствени качества за изборен член на ВСС.

Прокурори от района на Окръжна прокуратура – Перник, издигат кандидатурата на Пламен Василев Найденов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник. При номинацията му се акцентира, че той ще способства за разрешаване на проблемите в прокуратурата, за подобряване на ефективността и качеството на работа в съдебната система като цяло. Със своя опит и нравствени качества ще допринесе за укрепване и повишаване на авторитета на съдебната власт.

Прокурори и членове на Асоциацията на прокурорите в България предлагат Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура. Те обосновават кандидатурата с неговия професионализъм и обществена ангажираност, безспорен авторитет и лидерски качества, както и с успешното отстояване и защитаване на интересите на прокурорите и позициите на АПБ във връзка с динамичните процеси на реформа на съдебната власт на форуми от национален и международен характер, публични дебати, включително заседания на Правната комисия към Народното събрание.

Прокурори от Апелативна и Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, издигат кандидатурата на Ясенка Димитрова Шигарминова – прокурор в Апелативна прокуратура – гр. Пловдив. В предложението е посочено, че кандидатът се ползва с безупречна репутация, принципна, честна, отстояваща мнението си, тя ще изпълнява задълженията си като член на ВСС добросъвестно и професионално, както и че би допринесла за доброто администриране на съдебната система.

В срок до 13.04.2017 г. кандидатите трябва да представят в писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността на Висшия съдебен съвет, както и документи за съответствие с изискванията на закона. В същия срок те представят декларация, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при вземане на решения, за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото си по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Документите ще бъдат публикувани в срок до три дни от представянето им на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Становищата за кандидатите и въпросите към тях могат да се представят до 12.05.2017 г., като същите ще бъдат публикувани своевременно на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

В до момента в деловодството на ВСС са депозирани 12 предложения за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите.

 

В деловодството на ВСС е постъпило предложение на съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, които издигат кандидатурата на Николай Гунчев Гунчев – съдия във ВАС. Те се мотивират, че личните му качества го поставят сред най-уважаваните практикуващи юристи, със значимия му личен принос за подготвянето на предложения за изменение на Конституцията на Република България и на Закона за съдебната власт в областта на устройството и организацията на съдебната власт. Те акцентират на изградената от него отлична международна репутация.

Предложения за изборен член на ВСС от квотата на съдиите могат да се правят до 10 април 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд