Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет и министърът на правосъдието обсъдиха мерки за увеличаване на сигурността в правния обмен с недвижими имоти

24 март 2017 година

На свое заседание Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет обсъди с Мария Павлова – министър на правосъдието в Служебното правителство, необходимостта от мерки за увеличаване на съдебно-охранителния контрол в правния обмен с недвижими имоти. Българската асоциация на съдиите по вписвания (БАСВ) представи пред членовете на ГС и връчи на министър Павлова „Становище относно необходимостта от разработване на комплексни мерки - организационни и нормативни за увеличаване на правната сигурност в правния обмен с недвижими имоти, насочени към: стабилизиране на фигурата на съдията по вписванията като орган към съдебната система и разширяване на правомощията, с оглед предстоящото създаване на имотен регистър и преминаването от персонална към поимотна система на вписване“.

Представителите на БАСВ изразяват притеснения по отношение последните изменения на нормативни и подзаконови нормативни актове, сред които ЗСВ, ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ, бр. 83/2016 г., в сила от 22.11.2016 г.), и предлагат увеличаване на правната сигурност в гражданския и стопанския оборот с недвижими имоти, чрез утвърждаване фигурата на съдията по вписванията като орган към съдебната система и разширяване на нормативно определените му правомощия, с цел публичност, равнопоставеност и държавна превенция в правния обмен с недвижими имоти.

Гражданският съвет към ВСС обсъди с министър Павлова и възможностите за финансиране на неговия ангажимент да изготви „Годишен доклад за прозрачността на съдебната власт“ в съответствие с  Мярка 6.4.2 по Специфична цел 4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Гражданският съвет към ВСС прие Годишен план за дейността си през 2017 г. Гласувана бе и Процедура за участие на членове на ГС към ВСС в заседанията на Пленума и Колегиите на ВСС, и Комисиите към тях, предложена с решение на Пленума на ВСС по протокол № 9/09.03.2017 г., т. 25.2.

ГС към ВСС при нов член – Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ). Неговите представители предложиха да бъдат съдокладчици по заложеното в Годишната програма на ГС за месец септември „Съгласуване на предложения за промяна в правилата за работа на администрацията в органите на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд