Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Четирима членове на Прокурорската колегия ще бъдат пряко избрани измежду 13 номинации предложени от прокурори

28 март 2017 година

Тринадесет предложения за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите са депозирани във ВСС в срока определен с чл. 29в от Закона за съдебната власт и чл. 12 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите.

В последния ден от срока – 27.03.2017 г. е постъпило предложение от прокурори при Върховна касационна прокуратура, които издигат номинацията на Борислав Боби Сарафов – заместник на главния прокурор при ВКП.

Предложителите се позовават на личните, професионалните и нравствените качества на кандидата. В мотивите е посочено, че г-н Сарафов е познат като почтен магистрат, който през последните 10 години ръководи и координира работата по дела с изключително висока фактическа и правна сложност и е работил по голяма част от най-знаковите дела, водени срещу фигури от организираната престъпност.

В четиринадесетдневен срок от обявяването на предложенията (13.04.2017 г.) кандидатите следва да представят в писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността на Висшия съдебен съвет, както и документи за съответствие с изискванията на закона. В същия срок кандидатите трябва да представят декларация, свързана с несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при вземане на решения, за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото си по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

В срок до 18.04.2017 г. (до три дни от представянето им) документите ще бъдат публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

Становищата за кандидатите и въпросите към тях могат да се представят до 12.05.2017 г., като ще бъдат публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в срок до три дни след постъпването им -15.05.2017 г.

Общото събрание на прокурорите ще се проведе в две последователни съботи на 27.05.2017 г. и на 03.06.2017 г., като право на участие имат 1506 прокурори.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд