Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие предложения за законодателни промени във връзка с подсъдността на делата, разглеждани от районните съдилища

28 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие внесени от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ предложения за законодателни промени в Гражданско-процесуалния кодекс, Закона за енергетиката и Закона за водите.

Колегията изпраща предложенията на министъра на правосъдието за упражняване на инициатива за включване на законопроект в законодателната програма на Министерския съвет, съгласно чл. 30, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.

Предложенията са обобщени от работна група в изпълнение на решение на Съдийската колегия по протокол № 28 от 13.12.2016 г., т. 54, във връзка със свръхнатовареността на Софийския районен съд. С тях се цели промяна на процесуалния закон с цел постигане на равномерно разпределение между съдилищата в  страната на гражданските дела, които към момента са съсредоточени в съдилищата в гр. София. Предвижда се промяна на подсъдността на по спорове, възникнали от преки отношения с поделения или клонове на юридически лица, на държавата и държавни учреждения. Предложенията за законодателни промени в Закона за енергетиката и Закона за водите са насочени към разтоварване на органите на съдебната власт чрез извънсъдебно разрешаване на спорове в интерес и на двете страни.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд