Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи Светлозар Рачев на длъжност „съдия“ в Административен съд – Габрово

 28 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи на основание §205, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за съдебната власт Светлозар Георгиев Рачев - изпълняващия функциите административен ръководител – председател на Административен съд – Габрово, на длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

С решение по протокол № 11 от 14.03.2017 г. Съдийската колегия на ВСС избра Иван Никифоров Цонков за административен ръководител – председател на Административен съд – Габрово.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд