Нормативни и вътрешни актове
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Нормативни актове на ВСС

НАРЕДБА № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/09.02.2017 г., обн. ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.,изм.с Решение № 915 от 22.01.2019 г. на ВАС, обн. ДВ, бр.10/01.02.2019 г.,изм.и доп.,  ДВ, бр.37 от 2019 г. ) - виж приложението в doc формат:

Задължително тълкуване на чл.33, ал.3, т.2 и 3 от НАРЕДБА № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт /обн. ДВ, бр. 16 от 2019 г./

образец 1 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи/

образец 2 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт/

образец 16 към чл.29, ал.3 - Заявление /потвърждаване заемането на длъжност в конкурс за първоначално назначаване/

образец 17 към чл.28, ал.5 - Заявление /заявяване на желание за назначаване на длъжността младши съдия, младши прокурор и младши следовател/

образец 18 към чл.162 ЗСВ - Декларация 

образец 19 към чл.33, ал.1 - Заявление /конкурс за повишаване в длъжност и преместване/ 

образец 20 към чл.33, ал.3, т.1 - Служебна бележка

образец 21 към чл.33, ал.3, т.2 - Кадрова справка

Декларация по чл.195 от ЗСВ (pdf doc)

Декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд, главен прокурор и директор на Национална следствена служба, както и за административни ръководители на органите на съдебната власт (одобрена с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол 14/27.04.2017 г.) – настоящият образец на декларация не се прилага за откритите и неприключили процедури до датата на одобряването й – 27.04.2017 г.

НАРЕДБА № 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7 от 23.02.2017г., обнародвана в. ДВ бр.21/10.03.2017 г.) - виж приложението в doc формат

НАРЕДБА № 3 от 23 февруари 2017 г. за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и следователи и на административни ръководители и техните заместници(приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7 от 23.02.2017г., обнародвана в. ДВ бр.21/10.03.2017 г.) - виж приложението в doc формат

НАРЕДБА № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата

НАРЕДБА № 5 за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация

НАРЕДБА № 6 за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма

НАРЕДБА № 7 от 28 септември 2017 г. за съдебните заседатели (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 29 от 28.09.2017 г., обнародвана ДВ бр. 81 от 10.10.2017 г.)

НАРЕДБА № 8 за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет (Обн. ДВ бр. 97/23.11.2018 г.изм.и доп.,  ДВ, бр.37 от 2019 г..изм.и доп.,  ДВ, бр.79 от 2019 г.)

ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация
(
Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 16 от 2019 г., в сила от 22.02.2019г.)

ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния административен съд 
(
Приет с решение на Пленума на  Висшия съдебен съвет по протокол № 17/18.07.2019г., обнародван в Държавен вестник, бр. 60 от 30.07.2019г. )

ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния касационен съд 
(
Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г.)

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България 
( Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г., изм. и доп., бр.58 от 26.07.2016 г., бр.12 от 6.02.2018 г.)  

ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
( Приет с решение на Пленума на  Висшия съдебен съвет по протокол №25/03.08.2017г., обнародван в Държавен вестник, бр. 68 от 22.08.2017г.
., изм. и доп., бр. 91 от 23.10.2020 г )

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт ( Приет от Пленума на Висшия съдебен съвет с решение по т. 39 от Протокол № 10/16.03.2017 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 32 от 21.04.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация ( Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.,  изм. и доп., бр. 65 от 2011 г., бр. 79 от 2014 г., бр. 33 от 2018 г, бр. 79 от 2019 г. )

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд