Нормативни и вътрешни актове
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Нормативни актове на ВСС

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ИНДЕКСИ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНСТАНЦИОННАТА ПРОВЕРКА И ОТ ПРОИЗВОДСТВАТА ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Концепция за въвеждане на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела (приета с Решение по т.20 от Протокол №4/09.02.2021 на СК на ВСС)

НАРЕДБА № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/09.02.2017 г., обн. ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.,изм.с Решение № 915 от 22.01.2019 г. на ВАС, обн. ДВ, бр.10/01.02.2019 г.,изм.и доп.,  ДВ, бр.37 от 2019 г. , изм.и доп., ДВ бр.65 от 2021 г.) - виж приложението в doc формат:

Задължително тълкуване на чл.33, ал.3, т.2 и 3 от НАРЕДБА № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт /обн. ДВ, бр. 16 от 2019 г./

образец 1 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи/

образец 2 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт/

образец 7а към чл.20, ал.4  

образец 8 към чл.24, ал.3 

образец 9 към чл.24, ал.4 

образец 10 към чл.21, ал.2 

образец 15 към чл.26, ал.1 

образец 16 към чл.29, ал.3 - Заявление /потвърждаване заемането на длъжност в конкурс за първоначално назначаване/

образец 17 към чл.28, ал.5 - Заявление /заявяване на желание за назначаване на длъжността младши съдия, младши прокурор и младши следовател/

образец 18 към чл.162 ЗСВ - Декларация 

образец 19 към чл.33, ал.1 - Заявление /конкурс за повишаване в длъжност и преместване/ 

образец 20 към чл.33, ал.3, т.1 - Служебна бележка

образец 21 към чл.33, ал.3, т.2 - Кадрова справка

образец 21а към чл.33, ал.3, т.2 

образец 21б към чл.33, ал.3, т.2

образец 21в към чл.33, ал.3, т.2 

образец 24 към чл.39, ал.4, т.12 

образец 34 към чл.58, ал.2  

Декларация по чл.195 от ЗСВ (pdf doc)

Декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд, главен прокурор и директор на Национална следствена служба, както и за административни ръководители на органите на съдебната власт (одобрена с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол 14/27.04.2017 г.) – настоящият образец на декларация не се прилага за откритите и неприключили процедури до датата на одобряването й – 27.04.2017 г.

НАРЕДБА № 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7 от 23.02.2017г., обнародвана в. ДВ бр.21/10.03.2017 г., изм.и доп. в ДВ бр.39/12.05.2021г.) - виж приложението в doc формат

НАРЕДБА № 3 от 23 февруари 2017 г. за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и следователи и на административни ръководители и техните заместници(приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7 от 23.02.2017г., обнародвана в. ДВ бр.21/10.03.2017 г.) - виж приложението в doc формат

НАРЕДБА № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата

НАРЕДБА № 5 за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация

НАРЕДБА № 6 за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма

НАРЕДБА № 7 от 28 септември 2017 г. за съдебните заседатели (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 29 от 28.09.2017 г., обнародвана ДВ бр. 81 от 10.10.2017 г.)

НАРЕДБА № 8 за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет (Обн. ДВ бр. 97/23.11.2018 г.изм.и доп.,  ДВ, бр.37 от 2019 г..изм.и доп.,  ДВ, бр.79 от 2019 г.)

ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация
(
Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 16 от 2019 г., в сила от 22.02.2019г.)

ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния административен съд 
(
Приет с решение на Пленума на  Висшия съдебен съвет по протокол № 17/18.07.2019г., обнародван в Държавен вестник, бр. 60 от 30.07.2019г. )

ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния касационен съд 
(
Приет с решение на Пленума на  Висшия съдебен съвет по протокол № 3 от 18.02.2021г., обнародван в Държавен вестник, бр. 21 от 12.03.2021г.)

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България 
( Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г., изм. и доп., бр.58 от 26.07.2016 г., бр.12 от 6.02.2018 г.)  

ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
( Приет с решение на Пленума на  Висшия съдебен съвет по протокол №25/03.08.2017г., обнародван в Държавен вестник, бр. 68 от 22.08.2017г.
., изм. и доп., бр. 91 от 23.10.2020 г )

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт ( Приет от Пленума на Висшия съдебен съвет с решение по т. 39 от Протокол № 10/16.03.2017 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 32 от 21.04.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация ( Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.,  изм. и доп., бр. 65 от 2011 г., бр. 79 от 2014 г., бр. 33 от 2018 г, бр. 79 от 2019 г. )

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд