Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Вътрешни правила

ПРАВИЛА за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет / приети с решение на СК на ВСС по протокол № 7/07.06.2016 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 8/27.02.2018 г., изм. с решение на СК на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 34 от 06.11.2018 г. ,изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 17 от 28.05.2019 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 11 от 31.03.2020 г.​,изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 16 от 19.05.2020 г.​/

ПРАВИЛА за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители в  Специализирания наказателен съд и в Апелативния специализиран наказателен съд за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал.6 и чл.345, ал.5 от Закона за съдебната власт /приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 39/26.11.2019 г./

ПРАВИЛА за индивидуална оценка на резултатите от дейността на магистратите и съдебните служители в Апелативна специализирана прокуратура, Специализирана прокуратура и Следствени отдел на Специализирана прокуратура за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал.6 и чл.345, ал.5 от Закона за съдебната власт /приети с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 33/06.11.2019 г./

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на работата с предложения и сигнали,  които постъпват във Висшия съдебен съвет /приети с решение на пленума на ВСС по протокол № 12/30.05.2019 г./

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда за разглеждане на кандидатури за участие в процедури на Европейската комисия (ЕК) за подбор на командировани национални експерти (КНЕ) и командировани експерти в мисии на ЕС във връзка с Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) /приети с решение на  пленума на ВСС по протокол № 6/14.03.2019 г./.

ПРАВИЛА за формиране и използване на средствата по централизирания фонд  СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт (приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/13.03.2014 г., изм. и  доп. с решение на пленума на ВСС по протокол № 44/21.12.2017 г., изм. и доп. с решение на пленума на ВСС по протокол № 6/14.03.2019 г)

ПРАВИЛА за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения /приети с решение на  пленума на ВСС по протокол № 29/22.11.2018 г., изм. и доп. с решение на пленума на ВСС по протокол № 13/13.06.2019 г.,изм. и доп. с решение на пленума на ВСС по протокол № 28/21.11.2019 г.,/

ПРАВИЛА за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (приети с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/28.07.2016 г., изм. и доп. с решения на пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 45/08.12.2016 г., протокол № 12/06.04.2017 г. и протокол № 16/01.07.2020 г.)

Приложения и образци към правилата

УКАЗАНИЯ за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общите събрания за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

ПРАВИЛА за водене от Съдийската колегия на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а ал. 1 ЗСВ

ПРАВИЛА за водене от Прокурорската колегия на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а ал. 1 ЗСВ

ОБРАЗЕЦ на декларация по чл.195а, ал.1 от Закона за съдебната власт (pdf, doc)

ПРАВИЛА за дисциплинарната дейност на Висшия съдебен съвет (приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 60/11.12.2014 г.)

ПРАВИЛА за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди (приети с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 19/05.07.2018 г.)

ОБРАЗЦИ на регистри по чл.34 от Правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди

ПРАВИЛА за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г., изменени и допълнени на 24.03.2016 г., 08.11.2016 г., 20.12.2016 г., 04.04.2017 г. и 26.09.2017 г. 

ПРАВИЛА за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки  прокурор и следовател, приети от Прокурорската колегия на ВСС с решение по т. 36, Протокол № 41/18.12.2019 г. - за тестово прилагане, считано от 01.01.2020 г.

ПРАВИЛА  за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки  прокурор и следовател, която да влезе в действие, считано от 1 януари 2015 г., одобрени от ВСС с решение по т. 39.2, Протокол № 60/11.12.2014 г.

ПРАВИЛА за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор

ПРАВИЛА за избор на директор на Национална следствена служба

Образец на кадрова справка

Декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд, главен прокурор и директор на Национална следствена служба, както и за административни ръководители на органите на съдебната власт (одобрена с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол 14/27.04.2017 г.)

ПРАВИЛА за назначаване на заместници на административните ръководители – заместник председатели на органите на съдебната власт /приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 3 от 24.01.2017 г./

ПРАВИЛА за провеждане на избор на директор на Националния институт на правосъдието, приети на заседание на УС на НИП на 29.03.2016 г.

Образец към т. 5, ал.3, б „ж” от Правилата за провеждане на избор на директор на Националния институт на правосъдието

ПРАВИЛА за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ

ПРАВИЛА за работа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет / приети с решение на ПК на ВСС по Протокол № 6/15.06.2016 г., изм. и доп. с решение на ПК на ВСС по Протокол № 38/29.11.2017 г., изм. и доп. с решение на ПК на ВСС по Протокол № 3/31.01.2018 г., изм. и доп., решение на ПК по Протокол № 15 от 06.06.2018 г., изм. и доп., решение на ПК по Протокол № 19 от 04.07.2018 г., изм и доп., решение на ПК по Протокол № 30 от 09.10.2019 г./

ПРАВИЛА за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в съдилищата.

ПРАВИЛА за организацията и дейността на Комисиите по професионална етика в системата на прокуратурата на Р България.

ПРАВИЛА за командироване на съдии, прокурори и следователи.

ПРАВИЛА за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи

ПРАВИЛА за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието /Обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп. бр. 22 от 22.03.2016 г., в сила от 10.03.2016 г., доп. бр. 27 от 31.03.2017 г., в сила от 04.04.2017 г., изм. и доп. бр. 91 от 02.11.2018 г., в сила от 06.11.2018 г. / - Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9, Приложение 10, Приложение 11, Приложение 12, Приложение 13, Приложение 14, Приложение 15.

ПРАВИЛА за обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и за определяне на техния статус.

ПРАВИЛА за дейността на съдиите-наставници – на основание чл.242, ал.2 от ЗСВ

Приложение 1 - ( doc pdf )
Приложение 2 - ( doc pdf )

ПРАВИЛА за дейността на прокурорите и следователите наставници в изпълнение на разпоредбата на чл.242, ал.2 от ЗСВ

Приложение 1 - доклад на прокурор-наставник ( doc pdf )
Приложение 2 - доклад на следовател-наставник ( doc pdf )

ПРАВИЛА за провеждане на конкурс за назначаване на главен секретар на Висшия съдебен съвет / приети с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 9/22.03.2018 г./

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за мерките за защита на лични данни във Висшия съдебен съвет / приети с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 28 от 08.11.2018г./

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за  назначаване, атестиране и повишаване в ранг на съдебните служители в администрацията на Висшия съдебен съвет / утвърдени със заповед  № 14321/27.11.2018г.на Главния секретар на ВСС/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за достъп до обществена информация във Висшия съдебен съвет - приложение № 1, приложение № 2 (doc), (pdf) / приети с решение на ВСС по Протокол № 60/18.12.2014 г./

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изработване на нормативни актове във висшия съдебен съвет и оценка на въздействието им /Приети с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 1/12.01.2017 г./

ПРАВИЛА за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт  /утвърдени с решение на ВСС по протокол № 43 от 07.11.2013 г. на ВСС, изменени и допълнени с решение на Пленума на ВСС по протокол № 21 от 19.07.2018 г./

ПРАВИЛА за организацията на дейността по изготвянето, поддържането и актуализирането на регистър на международните проекти и програми в сектор „ПРАВОСЪДИЕ” - приложение 1

ПРАВИЛА за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на  Висшия съдебен съвет на Република България

ПРАВИЛА за институционална идентичност на документите в съдилищата на Република България, приети с решение на Съдийската колегия по протокол № 21 от 25.10.2016 г. Образци на писма и примерни съкращения на наименованията на съдилищата

Образец № 1 на бланка за прессъобщение
Образец № 2 на бланка за прессъобщение
Образец № 3 на бланка за прессъобщение

 

ПРАВИЛА по прилагане на чл. 234 от ЗСВ при повишаване в по-горен ранг на съдия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд