Нормативни и вътрешни актове
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Методики, указания и други

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за работа на съдилищата с Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/. (приети с решение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №21/23.06.2020 г.)

Наръчник с правила за използване на видеоконферентни връзки.(утвърден с решение  на Пленума на ВСС по протокол № 12/30.05.2019 г.)

МЕТОДОЛОГИЯ за анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната власт, разработена в рамките на проект BG05SFOP001-3.001-0022 с наименование „Ефективен достъп до правосъдие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).(утвърдена с решение  на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г.)

ГОДИШЕН ДОКЛАД за независимостта и прозрачността на дейността на органите на съдебната власт и на дейността на ВСС, разработен в рамките на проект BG05SFOP001-3.001-0022 с наименование „Ефективен достъп до правосъдие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).(утвърдена с решение  на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г.)

ЕДИННА МЕТОДИКА по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища (приета с Решение на ВСС по протокол № 57/04.12.2014 г., изменена и актуализирана с Решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г..; изм. с решение на СК на ВСС по Протокол № 1/10.01.2017г.; изм. с решение на СК на ВСС по Протокол № 9/13.03.2018г.)

МЕТОДИКА за атестиране на съдебните служители (doc формат)

МЕТОДИКА за оценка дейността на членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и на инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет (приета с решение на пленума на ВСС по Протокол № 12 от 06.04.2017 г.,изм. и доп. с решение на пленума на ВСС по Протокол № 7 от 08.03.2018 г.)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ за работата на административните ръководители на прокуратури при упражняване на правомощията по Глава шестнадесета „Дисциплинарна отговорност“ от Закона за съдебната власт (утвърдени с решение  на ПК на ВСС по протокол № 30/21.11.2018 г.)

Стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и ефективен механизъм за прилагане на приетия стандарт и контрол по изпълнението му - изготвен в изпълнение на проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0011-С01/14.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.(утвърден с решение  на Пленума на ВСС по протокол № 30/06.12.2018 г.)

Стандарти за независимостта на съдебната власт, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/23.10.2018 г.

Механизъм за действие на Съдийската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда

Механизъм за публична реакция на Прокурорската колегия на ВСС /одобрен с решение по Протокол № 9/20.03.2019г./

Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020

Наръчник за взаимодействие на органите на съдебната власт с медиите

Комуникационна политика на ВСС

План за действие на Комуникационната политика на ВСС 2014 – 2018 г.

Медийна стратегия на съдебната власт, приета с решение на Пленума на ВСС по протокол №37/13.10.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд