Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Архив

ПРАВИЛА за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (приети с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 30 / 28.07.2016 г., изменени и допълнени с решение по Протокол No 45 от 08.12.2016 г.,изменени и допълнени с решение по № 12 от 06.04.2017 Протокол No 12 от 06.04.2017 г)

ПРАВИЛА за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет / приети с решение на СК на ВСС по протокол № 7/07.06.2016 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 8/27.02.2018 г., изм. с решение на СК на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 34 от 06.11.2018 г. , изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 17 от 28.05.2019 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 11 от 31.03.2020 г.​ /

ПРАВИЛА за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет / приети с решение на СК на ВСС по протокол № 7/07.06.2016 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 8/27.02.2018 г., изм. с решение на СК на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 34 от 06.11.2018 г. , изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 17 от 28.05.2019 г. /

ПРАВИЛА за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения /приети с решение на  пленума на ВСС по протокол № 29/22.11.2018 г., изменени и допълнени с решение на Пленума на ВСС по Протокол No 13 от 13.06.2019 г/.

НАРЕДБА № 8 за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет (Обн. ДВ бр. 97/23.11.2018 г.изм.и доп.,  ДВ, бр.37 от 2019 г.)

ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация
(
 Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 51 от 5.07.2016 г., в сила от 16.06.2016 г.)

ПРАВИЛА за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт

ПРАВИЛА за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висш съдебен съвет за жилищни нужди и за дейността на жилищната комисия към Пленума на Висшия съдебен съвет (приети и допълнени с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/26.04.2018 г.)

ОБРАЗЕЦ на заявление по чл. 16, ал. 1 - Приложение № 1 (pdf, doc)
ОБРАЗЕЦ на декларацияпо чл. 16, ал. 2, б. "а" - Приложение № 2 (pdf, doc)

ПРАВИЛА за работа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

ПРАВИЛА за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 19/11.10.2016 г.)

ПРАВИЛА за избор на административни ръководители в органите на Прокуратурата по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ (приети с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 23/07.12.2016 г.)

ПРАВИЛА за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ (приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/14.03.2013 г., допълнени с решение на ВСС по протокол №11/12.03.2014г.;изм. и доп. с решение на ВСС по Протокол № 26 от 19.06.2014 г.;изм. и доп. с решение на ВСС по Протокол № 54 от 20.11.2014 г.)

Oбразец на заявление по чл. 4, ал.1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗСВ (приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/14.03.2013 г.)

Декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото на кандидата за административен ръководител в органите на съдебната власт

ПРАВИЛА за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.( изменени и допълнени с решение на ВСС по Протокол № 21 от 22.05.2014 г., изм. и доп. с Протокол № 33/17.07.2014 г., изм. и доп. с Протокол № 48/30.10.2014 г., изм. и доп. с Протокол № 32/10.06.2015 г.)

Указания до конкурсните комисии за прилагане разпоредбата на чл. 39, ал. 3, от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи (Правилата).

Указания по прилагането на разпоредбата на чл. 32, ал. 3, т. 2 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи (Правилата).

Образци на заявления за участие в конкурси в органите на съдебната власт, утвърдени с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/14.03.2013г.:

Заявление, съгласно чл. 8, ал. 1 /конкурс за младши съдии и младши прокурори/ (doc, pdf)

Заявление, съгласно чл. 8, ал. 1 /конкурс за първоначално назначаване/ (doc, pdf)

Заявление, съгласно чл. 32, ал. 1 /конкурс за повишаване в длъжност и преместване/ (doc, pdf)

Заявление, съгласно чл. 27, ал. 4 /заявяване на желание за назначаване на длъжността младши съдия или младши прокурор/ (doc, pdf)

Заявление, съгласно чл. 28, ал. 2 /потвърждаване заемането на длъжност в конкурс за първоначално назначаване/ (doc, pdf)

Декларации по чл. 162 от ЗСВ (doc, pdf), чл. 195 от ЗСВ (doc, pdf), чл. 195а, ал.1 от ЗСВ (doc, pdf)

Кадрова справка, съгласно чл. 32, ал. 3, т. 2 /утвърдена с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/14.03.2013г./ (doc, pdf)

МЕТОДИКА за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител (doc

 

(Приета с решение на ВСС по Протокол № 39 от 28.11.2011 г.; изм. с решение на ВСС по Протокол № 32 от 26.07.2013 г., изменена и допълнена с решение на ВСС по Протокол № 11 от 12.03.2014 г.)

 

УКАЗАНИЯ за попълване на Единния формуляр за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител 
(приети с решение на Комисията по предложенията и атестирането от протокол № 18/18.03.2014 г. )

ПРАВИЛА за формирането, организирането и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт

ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отменен)

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отменен)
( Приет от ВСС с протокол №50/08.10.2015г. и публикуван в Държавен вестник, брой 82 от 23.10.2015г.)

ПРАВИЛА за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието.

ПРАВИЛА за дейността на прокурорите-наставници – на основание чл.242, ал.2 от ЗСВ

ПРАВИЛА за дейността на съдиите-наставници – на основание чл.242, ал.2 от ЗСВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за  назначаване, атестиране и повишаване в ранг на съдебните служители в администрацията на Висшия съдебен съвет (отменени)

ПРАВИЛА за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет / приети с решение на СК на ВСС по протокол № 7/07.06.2016 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 8/27.02.2018 г., изм. с решение на СК на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 34 от 06.11.2018 г. /

ПРАВИЛА за работа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет / приети с решение на ПК на ВСС по Протокол № 6/15.06.2016 г., изм. и доп. с решение на ПК на ВСС по Протокол № 38/29.11.2017 г., изм. и доп. с решение на ПК на ВСС по Протокол № 3/31.01.2018 г., изм. и доп., решение на ПК по Протокол № 15 от 06.06.2018 г., изм. и доп., решение на ПК по Протокол № 19 от 04.07.2018 г./

ПРАВИЛА за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения /приети с решение на  пленума на ВСС по протокол № 29/22.11.2018 г./.

ПРАВИЛА за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор

ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния административен съд 
( Приет от ВСС с протокол №19/27.04.2016г. и публикуван в Държавен вестник, брой 37 от 17.05.2016г.)

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд