Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Анкетно проучване сред магистрати
Анкетно проучване сред съдебните служители
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Регистър на заповедите на административните ръководители по чл.329, ал.3 от ЗСВ в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по т.36 от протокол №24/17.07.2018г.

Писмо от изпълнителния директор на НАП във връзка с изискана информация за доклад от директор в ТД на НАП – гр. Бургас

Общи събрания и кандидати за избор на членове на Висшия съдебен съвет

Архивен запис от онлайн излъчването на Общото събрание за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите

Процедура за избор на председател на ВАС

Процедура за избор на директор на НСлС

Отзиви на магистратите по повод писмо на министър Горанов във връзка с решение на ВСС за увеличение на заплатите

Бюджет на съдебната власт. Писмо от ВСС до МФ. Писма от ОСВ в подкрепа на решението на ВСС по протокол №47/17.09.2015 г.

Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ

Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Становище на Комисията по правни и институционални въпроси на Висшия съдебен съвет по чл. 230 ал. 1 от ЗИД на Закона за съдебната власт, приет на 27.07.2017 г.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд