КОНКУРСИ
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

АРХИВ

НАРЕДБА № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/09.02.2017 г., обнародвана в Държавен вестник, бр. 17/21.02.2017 г.) - виж приложението в doc формат: 

образец 1 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи/

образец 2 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт/

ПРАВИЛА за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и провеждане на избор за Директор на Националната следствена служба

Образец на декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото (утвърдена с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 43/16.10.2012 г.)

Образец на кадрова справка (утвърдена с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 42/11.10.2012 г.)

ПРАВИЛА за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 19/11.10.2016 г.)

ПРАВИЛА за избор на административни ръководители в органите на Прокуратурата по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ (приети с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 23/07.12.2016 г.)

ПРАВИЛА за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ (приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/14.03.2013 г., допълнени с решение на ВСС по протокол №11/12.03.2014г.;изм. и доп. с решение на ВСС по Протокол № 26 от 19.06.2014 г.;изм. и доп. с решение на ВСС по Протокол № 54 от 20.11.2014 г.)

Oбразец на заявление по чл. 4, ал.1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗСВ (приети с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/14.03.2013 г.)

Декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото на кандидата за административен ръководител в органите на съдебната власт

ПРАВИЛА за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.( изменени и допълнени с решение на ВСС по Протокол № 21 от 22.05.2014 г., изм. и доп. с Протокол № 33/17.07.2014 г., изм. и доп. с Протокол № 48/30.10.2014 г., изм. и доп. с Протокол № 32/10.06.2015 г.)

Образци на заявления за участие в конкурси в органите на съдебната власт, утвърдени с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/14.03.2013г.:

Заявление, съгласно чл. 8, ал. 1 /конкурс за младши съдии и младши прокурори/ (doc, pdf)

Заявление, съгласно чл. 8, ал. 1 /конкурс за първоначално назначаване/ (doc, pdf)

Заявление, съгласно чл. 32, ал. 1 /конкурс за повишаване в длъжност и преместване/ (doc, pdf)

Заявление, съгласно чл. 27, ал. 4 /заявяване на желание за назначаване на длъжността младши съдия или младши прокурор/ (doc, pdf)

Заявление, съгласно чл. 28, ал. 2 /потвърждаване заемането на длъжност в конкурс за първоначално назначаване/ (doc, pdf)

Декларации по чл. 162 от ЗСВ (doc, pdf), чл. 195 от ЗСВ (doc, pdf)

Кадрова справка, съгласно чл. 32, ал. 3, т. 2 /утвърдена с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/14.03.2013г./ (doc, pdf)

ПРАВИЛА за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието.

ПРАВИЛА за обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и за определяне на техния статус.

ПРАВИЛА за акредитация на представителите на средствата за масова комуникация и за тяхната работа при отразяването на делегатските събрания за избор на членове на всс от квотата на съда, прокуратурата и следствието

ЕДИННА МЕТОДИКА по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища

МЕТОДИКА за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител (doc
(Приета с решение на ВСС по Протокол № 39 от 28.11.2011 г.; изм. с решение на ВСС по Протокол № 32 от 26.07.2013 г., изменена и допълнена с решение на ВСС по Протокол № 11 от 12.03.2014 г.)

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд