Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Диан Василев за административен ръководител – председател на Административен съд – Русе

 

4 април 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с  9 гласа „за“  и 1 глас „против“ Диан Григоров Василев за административен ръководител – председател на Административен съд – Русе. Другият кандидат Мария Гецова Димитрова – съдия в Районен съд – Русе, не получи подкрепата на членовете на Колегията.

Диан Василев има над 15 години общ юридически стаж, от които 10 години в органите на съдебната власт като съдия. От момента на създаване на административните съдилища той заема чрез конкурс длъжност „съдия“ в Административен съд – Разград, а през 2014 г. - в Административен съд – Русе. Като лична мотивация за участие в конкурса за административен ръководител – председател на Административен съд – Русе, той посочва желание за утвърждаване на постигнатото и продължаване на добрите практики в дейността и организацията на работа в съда. Допълнителен стимул за него е подкрепата на съдиите и съдебните служители в съда. Кандидатът си поставя за цел да работи за качествено правосъдие и повишаване на доверието в съдебната система. Според него в бъдещата дейност на съда трябва да се акцентира върху постигането на интегритет и добро управление с прилагане на съвременни методи и фокусиране върху ефективността на организацията; да се търси бързина и качество на правораздаването в разумен баланс; последователност и предвидимост на съдебната практика; развитие и интегриране на кадровия потенциал за достигане на оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване на гражданите; повишаване на общественото доверие в Административен съд – Русе, прозрачност и достъп до информация за дейността на съда и други. Тези приоритети ще бъдат изпълнени чрез актуализиране на вътрешните правила за разпределение на постъпилите в съда дела; насърчаване на дейности по създаване и въвеждане на обективни измерители за натовареност на съдиите и на органите на съдебната власт; уеднаквяване на практиката на съда за постигане на последователност и предвидимост; контрол върху срочността при разглеждане на делата и за изготвяне на съдебните актове, изследване на причините за отлагане и забавяне на разглеждането на делата; квалификация и мотивация на съдиите и съдебните служители и други.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд