Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Росица Цветкова за административен ръководител – председател на Административен съд – Шумен

4 април 2017  година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 9 гласа „за“ Росица Карова Цветкова за административен ръководител – председател на Административен съд – Шумен.

Тя има над 19 години общ юридически стаж, от които над 17 години в органите на съдебната власт като съдия. До момента заема длъжността заместник на административния ръководител – заместник –председател на Административен съд – Шумен.

Росица Цветкова кандидатства за длъжността, мотивирана от желание да запази постигнатите от съда добри практики и успехи, както и да ги надгради с подкрепата на колектива чрез внедряване на нови. Тя счита, че има опит и сили, както и желание да работи за отстояване принципите на прозрачност и качествено правораздаване, и за повишаване на доверието в съдебната система. В представената Концепция за стратегическо развитие на съда тя си поставя за цел постигане на баланс между срочно и качествено правосъдие; развитие и квалификация на магистратите и съдебните служители, провеждане на антикорупционна управленска политика и предотвратяване конфликт на интереси; повишаване на общественото доверие в работата на съда; подобряване на материално-техническата осигуреност и развитие на информационните технологии. Кандидатът планира мерки за постигането им като запазване на практиката за месечен контрол върху движението на делата и дейността на всеки магистрат; осъществяване на наблюдение на спрените дела и спазването на едномесечния срок за обявяване на решения по дела; обсъждане със съдиите на мерки за процесуално дисциплиниране на страните; оптимизиране на дейността на администрацията и предоставянето на услуги на гражданите; обезпечаване на прозрачност в работата на съда; оптимизиране на възможността за справки по делата в реално време чрез неговата интернет страница; периодична актуализация на внедрените програмни продукти и други.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд