Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Седем предложения за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите са депозирани във ВСС

4 април 2017 година

Две нови предложения за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите са депозирани във ВСС, с което общият брой на номинираните съдии се увеличава на седем.

Кандидатурата на Роман Тодоров Николов – съдия при Районен съд – Брезник е колективно предложение от съдии от Пернишкия съдебен окръг.

В мотивите си те сочат, че съдия Николов се е доказал като магистрат с ярък професионализъм, работоспособност и безупречна репутация, а в качествата си на административен ръководител е изградил качества на диалогичен, етичен и принципен човек.

Съдии от град Варна предлагат кандидатурата на Ерна Якова – Павлова, председател на Районен съд – Варна. Според магистратите съдия Якова притежава онези професионални, административни и етични качества, каквито трябва да притежават членовете на ВСС и ще има съществен принос за решаване на проблемите със свръхнатовареността и отстояване интересите на отделните региони в прогласената реформа на съдебната карта.

До момента седем съдии са предложени за изборни членове на ВСС от квотата на магистратите. От тях единствено Илияна Балтова – съдия в Апелативен съд гр. Бургас е представила документи по реда на  чл. 29в, ал.4 от ЗСВ – мотиви, подробна автобиография, концепция за работата на ВСС, както и документи за съответствие със закона.

Към момента не са постъпили становища и въпроси към нито един от кандидатите за изборни членове на ВСС. Съгласно чл. 20 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите становища за кандидатите и въпроси към тях могат да се представят на съответната колегия на Висшия съдебен съвет от съдии, прокурори, следователи, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, не по-късно от 14 дни преди датата на първата събота на Общото събрание.

На 10 април 2017 г. изтича срокът, в който могат да се депозират предложения за издигане на кандидатури за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд