Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Акт за резултати от извършена тематична проверка за отводите по граждански дела в районните съдилища в района на Окръжен съд – Плевен

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Акт за резултати от извършена тематична проверка, относно „Спазването на реда и условията за отвеждане на съдиите по граждански дела в районните съдилища в района на Окръжен съд – Плевен, а именно: Районен съд – Плевен, Районен съд – Левски, Районен съд – Червен бряг, Районен съд – Никопол и Районен съд – Кнежа“. Съдийската колегия изпраща решението си за сведение на административния ръководители на Окръжен съд – Плевен, и изисква информация, дали са изпълнени препоръките на ИВСС.

Проверката е възложена със заповед на Главния инспектор на Инспектората към ВСС. Обхватът й включва дейността на посочените районни съдилища по дела, по които съдът се е отвел от разглеждане и решаване на основание чл. 22, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс.

При проверката е установено, че съдиите са се отстранявали от разглеждане на делата на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК в 98,42% от случаите. За проверявания период от 01.01.2015 г. до 30.04.2016 г. в петте районни съдилища са поставени отводи по 951 граждански дела, като най-многобройни са тези в Районен съд – Плевен. Във всички съдилища е въведен Регистър на отводите. Установено е, че съдиите се отстраняват от разглеждането на дела с конкретни страни, независимо дали е депозирана молба в този смисъл.

ИВСС е отправил към проверените съдилища препоръки като е определил двумесечен срок за изпълнението им.

Главният инспектор Теодора Точкова съобщи пред Съдийската колегия, че в ИВСС постъпва редовно информация от районните съдилища в Плевенския съдебен окръг за броя на отводите по граждански дела. Тя обаче продължава да показва голям брой отводи и наличие на негативни практики в тези районни съдилища.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд