Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обяви свободни длъжности за административни ръководители на съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт:

         1. Административен ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд – свободна длъжност ;

         2. Административен ръководител – председател на Софийския районен съд – свободна длъжност.

На основание чл. 167, ал. 2 от ЗСВ Колегията откри процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Елхово. Мандатът на административния ръководител изтича на 01.06.2017 г.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник, могат да се подават предложения за назначаване в администрацията на Висшия съдебен съвет.

Решението за откритите процедури се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет страницата на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд