Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага министърът на правосъдието да поиска техническа помощ от Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК за оценка на ефективността на системата от административни съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да предложи на министъра на правосъдието да се отправи искане до Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия, за оказване на техническа помощ във връзка с изпълнението на цел 3.4.5. и 3.6.1. от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система.

Предложение за това бе направено от комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС във връзка с изпълнението в График-карта за конкретни действия и мерки за оптимизиране на съдебната карта, изготвена в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 33/21.09.2016 г., т. 19. В нейната Цел 4 е заложена мярка „Оценка на ефективността на системата на административните съдилища и предложения за оптимизирането ѝ“. Визираната цел е във връзка с мярка 3.4.5. от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система. Оценката на ефективността обуславя необходимостта от извършване на функционален анализ на Върховния административен съд и административните съдилища, какъвто е предвиден в цел 3.6.1. от Пътната карта. 

Техническата  помощ ще бъде поискана за оценка на ефективността на системата на административните съдилища и оптимизирането им.

Искане за подкрепа се отправя от държава-членка на Европейския съюз, поради което следва ВСС да се обърне към министъра на правосъдието на основание чл. 368 – 370 от Закона за съдебната власт да инициира подобно искане.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд