Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС оптимизира щатната численост на Административен съд – Търговище

25 април 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт съкрати една щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Търговище, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

Колегията предлага на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ на Пленума на ВСС, да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Търговище, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

Решенията за оптимизиране на щатната численост на Административен съд – Търговище са във връзка с проведено събеседване и избор на административен ръководител на съда по протокол № 16/18.04.2017 г. на Колегията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд