Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възстанови на длъжност „съдия“ Елга Цонева – изпълняващ функциите административен ръководител на Административен съд – Русе

25 април 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 5 от Закона за съдебната власт във връзка с § 205 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСВ върна Елга Венелинова Цонева – изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Административен съд – Русе, на заеманата преди избора й за административен ръководител длъжност „съдия“ в Административен съд – Русе. Решението влиза в сила, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител на Административен съд – Русе.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд