Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди свободните длъжности в окръжните съдилища

2 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди свободните длъжности в окръжните съдилища, изтеглени чрез жребий за първоначално назначаване с решение на Съдийската колегия по протокол № 12/12.07.2016 г. Колегията намери, че по отношение на свободните длъжности в окръжните съдилища, изтеглени чрез жребий за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване, не е приложима разпоредбата на § 209 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн. в Държавен вестник, бр. 62 от 09.08.2016 г.), тъй като конкурсът не е обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС и не е обнародван в Държавен вестник.

Решението е прието по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите. Със свое решение по протокол № 4/17.10.2016 г. тя е приела, че разпоредбата на § 209 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ не е приложима в този случай.

Колегията реши свободните длъжности в окръжните съдилища, изтеглени чрез жребий за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване, да бъдат обявени за заемане чрез конкурси след изчерпване на възможностите за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ и извършване на анализ на всичките свободни длъжности за изтегляне на нов жребий от тях, съгласно изискването на чл. 178, ал. 1 от ЗСВ.

Конкурсите за заемане на свободните длъжности в окръжните съдилища следва да се обявят след като се извърши цялостен анализ на кадровото състояние на тези съдилища, изчерпване на възможностите за заемане по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, изтегляне на жребий от всичките свободни длъжности, съответстващ на законовите прагове – 80% за конкурс за повишаване, до 10% за конкурс за първоначално назначаване и останалите 10% за конкурс за преместване. Намерението на КАК на СК е да предложи на Съдийката колегия да обяви поетапно конкурси за преместване, за повишаване и за първоначално назначаване, като се инициират първо конкурсите за по-горестоящите органи и след това за по-ниските по степен органи на съдебната власт, съгласно ЗСВ и Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд