Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши двама съдии в Апелативен съд – София – гражданска колегия

9 май 2017 година

По предложение на Комисията по атестирането и конкурсите  по обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност в апелативните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на ВСС по протокол № 41 от 16.07.2015 г., Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт, повиши на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София – гражданска колегия, Камелия Величкова Първанова – съдия в Окръжен съд – София, и Златина Георгиева Рубиева – съдия в Софийския градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

Поради липса на свободна длъжност в 9-месечния срок по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, са оставени без уважение молбите на Светлин Велков Михайлов – съдия в Софийския градски съд, за назначаване на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София, и на Елена Николаева Стойчева – Андреева – съдия в Окръжен съд – Варна, за назначаване на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София, както и в Апелативен съд – Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд