Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши двама магистрати в Апелативен съд – София – наказателна колегия

9 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с приложението на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт по обявения с решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – наказателна колегия, взе решение за повишаване на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на:

  • Атанас Стоилов Атанасов – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София – наказателна колегия;
  • Емилия Стоянова Колева – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София – наказателна колегия.

Решението влиза в сила, считано от датата на встъпване в длъжност.

С него се оставят без уважение поради липса на освободена длъжност, молбите на:

  • Михаела Христова Буюклиева – съдия в Окръжен съд – Пловдив, за назначаване в Апелативен съд – Пловдив – наказателна колегия;
  • Нина Иванова Кузманова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, за назначаване в Апелативен съд – Пловдив – наказателна колегия;
  • Елена Йорданова Захова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, за назначаване в Апелативен съд – Пловдив – наказателна колегия;
  • Даниел Атанасов Луков – съдия във Военен съд – Пловдив, за назначаване в Апелативен съд – Пловдив – наказателна колегия;
  • Силвия Александрова Цанкова – Захариева – съдия в Окръжен съд – Пловдив, за назначаване в Апелативен съд – Пловдив – наказателна колегия.

Молбите на Величка Велева Маринова – съдия в Софийския градски съд, и на  Петър Иванов Гунчев – съдия в Софийския градски съд, за назначаване в Апелативен съд – София – наказателна колегия, не са уважени, тъй като кандидатите не отговарят на изискването на чл. 191, ал. 1, изречение „първо“, предложение „второ“ от ЗСВ.

         Отложено е разглеждането на молбите на Татяна Валентинова Грозданова – Чакърова – съдия в Окръжен съд – София, Калинка Стефанова Георгиева – съдия в Окръжен съд – София и Вера Станиславова Чочкова – съдия в Софийския градски съд, до произнасяне на Пленума на ВСС по изпратения от Съдийската колегия въпрос за статута на длъжностите, освободени по реда на чл. 28, чл. 50 и чл. 195, ал. 3 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд