Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия повиши двама съдии в окръжни съдилища – гражданка колегия

9 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с предложение на Комисията по атестирането и конкурсите относно приложението на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт по обявения с решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – гражданска колегия, взе решение за повишаване на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, считано от датата на встъпване в длъжност на:

 • Кристиан Божидаров Петров – съдия в Районен съд – Перник, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Перник – гражданска колегия, и
 • Недялка Димитрова Свиркова – Петрова – съдия в Районен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив – гражданска колегия.

С решението се оставят без уважение поради липса на освободена длъжност, молбите, подадени на основание на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на:

 • Десислава Чавдарова Кацарова – Христозова – съдия в Районен съд – Пловдив, за назначаване в Окръжен съд – Пловдив, и в Окръжен съд – Пазарджик – гражданска колегия;
 • Николинка Николова Попова – съдия в Районен съд – Пазарджик, за назначаване в Окръжен съд – Пазарджик и в Окръжен съд – Пловдив – гражданска колегия;
 • Цветанка Трендафилова Вълчева – съдия в Районен съд – Пазарджик, за назначаване в Окръжен съд – Пазарджик и в Окръжен съд – Пловдив – гражданска колегия.

Поради назначение на друга, обявена в конкурса длъжност, са оставени без уважение молбите на:

 • Петя Георгиева Георгиева – съдия в Окръжен съд – Перник, за назначаване на длъжност в Софийския градски съд – гражданска колегия, и
 • Надежда Наскова Дзивкова – Рашкова – съдия в Окръжен съд – Пазарджик, за назначаване в Окръжен съд – Пловдив – гражданска колегия.

Във връзка с висящ във ВАС съдебен спор по отношение на длъжности, останали свободни, поради непроведен конкурс за първоначално назначаване, Съдийската колегия на ВСС отложи вземането на решение по молбите на:

- Владимир Григоров Вълков – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – гражданска колегия;

- Дора Димитрова Михайлова – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – гражданска колегия;

- Десислава Николаева Зисова – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – гражданска колегия;

- Атанас Ангелов Маджев – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – гражданска колегия;

- Валерия Иванова Братоева – Дамгова – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – гражданска колегия;

- Цветелина Георгиева Хекимова – съдия в Районен съд – Варна, за назначаване в Окръжен съд – Варна – гражданска колегия;

- Гергана Христова Христова – Коюмджиева - съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – гражданска колегия;

- Елина Пламенова Карагьозова – съдия в Районен съд – Варна, за назначаване в Окръжен съд – Варна – гражданска колегия;

 • Георги Стоянов Мулешков – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – гражданска колегия;
 • Никола Петров Чомпалов – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – гражданска колегия;
 • Милен Петков Евтимов – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – гражданска колегия;
 • Пламен Атанасов Атанасов – заместник-административен ръководител на Районен съд – Варна, в Окръжен съд – Варна, гражданска колегия;
 • Илиана Валентинова Станкова – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Елена Николаева Стойчева – Андреева – съдия в Окръжен съд – Варна, за назначаване в Софийския градски съд – гражданска колегия;
 • Невена Борисова Чеуз – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – гражданска колегия;
 • Десислава Чавдарова Кацарова – Христозова – съдия в Районен съд – Пловдив, за назначаване в Софийския градски съд;
 • Калина Кръстева Атанасова – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – гражданска колегия;
 • Даниела Петрова Попова – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в  Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Светослав Василев Василев – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд;
 • Елеонора Симеонова Кралева – съдия в Районен съд – Бургас, за назначаване в Окръжен съд – Бургас;
 • Анна Иванова Щерева – заместник–административен ръководител на Районен съд – Бургас, за назначаване в Окръжен съд – Бургас;
 • Стоян Димитров Колев – съдия в Районен съд – Варна, за назначаване в Окръжен съд – Варна;
 • Йорданка Георгиева Майска – Иванова – съдия в Районен съд – Несебър, за назначаване в Окръжен съд – Бургас – гражданска колегия.

Не бе уважена молбата на Александър Емилов Ангелов – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – гражданска колегия, тъй като същият не отговаря на изискването на чл. 191, ал.1, изречение „първо“, предложение „второ“ от ЗСВ.

Отложено бе разглеждането на молбата на Галя Димитрова Русева – съдия в Районен съд – Ямбол, за назначаване в Окръжен съд – Бургас – гражданска колегия; за изясняване на свободните длъжности там.

Поради неявяване на събеседване в конкурса са оставени без разглеждане молбите за назначаване на Ивелина Златкова Владова и Атанас Дечков Христов.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд