Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие решение относно хипотезите за възстановяване на административни ръководител с изтекъл мандат на длъжност „съдия“

9 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата на Силвия Петрова Димитрова – съдия в Административен съд – Враца, за изменение на решения на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15/11.04.2017 г., т. 24.1 и т. 24.2., с което е оставено без уважение искането й за преместване в Административен съд – София-град.

Колегията прие решение, обхващащо приложението на всички предвидени хипотези по чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт в случаите на упражняване правото на административните ръководители с изтекъл мандат да се върнат в същия орган на съдебната власт на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност в друг орган на съдебната власт, с изключение на случаите, когато административните ръководители са били назначени от по-ниско ниво, както следва:

  • В случаите, когато мандатът на административния ръководител е изтекъл и в същия орган на съдебната власт има свободна длъжност, на която той да се върне, не се провежда процедура за възстановяване, тъй като нормата на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ е императивна и връщането на магистратска длъжност се извършва ex lege;
  • В случаите на изтекъл мандат на административен ръководител, при липса на свободна длъжност „съдия“ в същия орган на съдебната власт и заявено желание от магистрата за оставане в съда, се разкрива нова длъжност „съдия“ без оглед на показателите за натовареността на съдиите в него;
  • В случаите на изтекъл мандат на административен ръководител, при липса на свободна длъжност „съдия“ в същия орган на съдебната власт и отказ на магистрата за оставане в съда, той се премества на свободна длъжност „съдия“ в друг равен по степен орган на съдебната власт, при съобразяване данните за натовареността.

Съдийската колегия на ВСС отмени решението си по протокол № 15/11.04.2017 г., т. 24.3 за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Административен съд – Враца в Административен съд – София – град.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд