Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи заявление за преместване на Милена Каменова – съдия в Районен съд – Видин

23 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 10 гласа „за“ и 1 глас „против“ остави без уважение заявлението на Милена Кръстева Каменова – съдия в Районен съд – Видин, за откриване на процедура по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт за преместване от Районен съд – Видин в Софийски районен съд.

Колегията се мотивира, че по протокол № 29/20.12.2016 г., т. 41 е прието принципно становище решение процедурите по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ да се провеждат еднократно за текущата година, след приемане на годишния Анализ за натовареността на съдилищата и прецизиране на възможностите за преместване в равен по степен съд и по възможност в същия апелативен район. Съдия Каменова може да подаде заявление и да участва по общия ред, когато се открие процедура за преназначаване на магистрати по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за цялата страна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд