Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС задължава повишените в конкурси магистрати да довършват разглежданите с тяхно участие дела

23 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие принципно решение, че при всяко преместване или повишаване на класираните в конкурси кандидати по реда на чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от Закона за съдебната власт, възлага на назначените магистрати да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Задължението произтича от правния статут на съдиите, уреден в устройствените и процесуални закони. Принципът за неизменност на съдебния състав в наказателното производство по чл. 258 от Наказателно-процесуалния кодекс и чл. 227, ал. 8 от ЗСВ създават законово задължение на магистратите да продължат да участват в наказателните дела, образувани в съда, в който са работили преди повишаването, съответно преместването. По силата на аналогията на закона – чл. 166, ал. 2 от ЗСВ, магистратите са длъжни и да довършат обявените за решаване дела като изготвят съдебните актове по тях. Задължението на магистратите да довършат обявените за решаване дела е функция от самото класиране на кандидатите в конкурса, а не е допълнително условие за повишаването или преместването им.

С изрично посочване на тези задължения в акта, финализиращ конкурсната процедура, Съдийската колегия на ВСС цели да създаде яснота по отношение довършване на работата на магистратите в органите на съдебната власт, откъдето са повишени или преместени. По този начин се осигурява спазване на принципа за приключване на делата в разумни срокове.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд