Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Становище на Пленума на ВСС във връзка с решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.

25 май 2017 година

Пленумът на ВСС прие за сведение Решение на Министерски съвет №281 от 18.05.2017 г. за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. и одобри становище по решението на Министерския съвет. В средносрочната бюджетна прогноза, в частта за препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за периода 2018-2020 г., предвидените суми за посочения период са в размер на 569 000 лева. Тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2018-2020 г. одобрена от Пленума на ВСС с протокол №8 от заседанието проведено на 01.03.2017 г. е със следните параметри на разходите:

2018 г. – 622 156, 9 млн. лв.

2019 г. – 612 765, 5 млн. лв.

2020 г. – 625 767, 7 млн. лв.

В мотивите е посочено, че бюджетът на съдебната власт е самостоятелен и тази самостоятелност се гарантира практически чрез осигуряване на достатъчно средства за нормално функциониране на органите на съдебната власт. Средносрочната бюджетна прогноза на Министерски съвет за периода 2018-2020 не осигурява средства за функционирането и влошава бюджетното обезпечаване на ОСВ. Одобряването на такава прогноза би довело до парализиране дейността на ОСВ и би накърнило самостоятелността на бюджета на съдебната власт. Конституционно установено е изискването бюджетът да осигурява средства за функционирането на ОСВ. Тази конституционна повеля няма да е изпълнена, както в случаите, когато въобще не са осигурени средства, така и когато поради недостатъчност на одобрените средства ОСВ не ще могат да функционират през част от бюджетната година. В тази насока се е произнесъл и Конституционния съд – Решение №18/16.12.1993 г. по к.д. № 19/1993 г. и Решение № 17/03.10.1995 г. по к.д. №13/1995 г.

В така изготвената бюджетна прогноза има несъотвествие на посочените препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период с очертания конституционен мащаб на коригиране на предложената от ВСС тригодишна бюджетна прогноза.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд