Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие обобщения годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. и доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2016 г.

25 май 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие обобщения годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. и доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2016 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Годишният доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС ще бъде представен на Народното събрание в срок до 31.05.2017 г. Целта на доклада е да представи оценка за състоянието на системите за финансово управление и контрол за вътрешния одит във ВСС към 31.12.2016 г.; да посочи предприетите действия за развитие и подобрение на вътрешния контрол през 2016 г. и да представи проблемните области и въпроси свързани с функционирането на системите за финансово управление и контрол, които се нуждаят от подобрение.

Въз основа на доклада се налага извод, че изградената система за финансово управление и контрол във ВСС създава условия за законосъобразно разходване на бюджетните средства. Въведените в съдебната власт системи за финансово управление и контрол със специални вътрешни актове  съдържащи политики при спазване на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд