Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предприе спешни действия относно организиране на охраната и извършване на авариен ремонт на новата съдебната сграда на СРС и СРП

25 май 2017 година

Пленумът на ВСС предприе спешни действия относно организиране на охраната и извършване на авариен ремонт на новата съдебната сграда на СРС и СРП, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.

Пленумът предложи на министъра на правосъдието да предприеме необходимите действия с оглед изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 40/03.11.2016 г., т. 51 относно организиране на охраната на съдебна сграда и изиска от Главна дирекция „Охрана“ спешна организация по охраната на сградата.

Пленумът прие за целесъобразен извършения разход за охрана на сградата, от страна на строителя, като същия се поеме от бюджета на Софийски районен съд до организиране на охраната от ГД „Охрана“. На председателя на СРС бе възложено да организира охраната на обекта, като при необходимост по бюджета на съда ще бъдат осигурени необходимите средства.

За строежа е подписан Акт обр. 15 за установяване на годността за приемане на строежа на 08.04.2016 г., с което обектът е предаден от строителя на Възложителя, съгласно законовите разпоредби.

На основание чл. 387 и 388 от ЗСВ Пленумът на ВСС организира управлението на имуществото на съдебната власт, като разпределя ползването между отделните нейни органи, а съгласно чл. 391 от ЗСВ ГД „Охрана“ организира и осъществява охраната на съдебните сгради. Към момента с цел опазване на имуществото, Строителят продължава да охранява обекта с грижата на добър стопанин, без това да му е възложено по договор.

Министърът на правосъдието г-жа Цецка Цачева заяви, че в ход е процедура по изясняване на преписката между ВСС и Министерство на правосъдието във връзка с охраната на съдебната сграда. Тя уточни, че през м. декември 2016 г. в министерството е предоставен списък на охранителите, които е следвало за бъдат обучени за работа с новата охранителна система, след което не е постъпвала нова информация. Министър Цачева изрази загриженост и заяви, че поема ангажимент в най-кратък срок този проблем да бъде решен.

Като извънредна точка на заседанието си днес Пленумът на ВСС одобри възлагането на обществена поръчка с предмет: „Аварийни ремонтни работи по част „ОВК“ в сградата за нуждите на СРС и СРП и упълномощи представляващия ВСС да сключи договор с Консорциум „РСПР – София“ за изпълнение на строително-монтажни работи с цитирания предмет. Ремонтът е авариен и е със срок на изпълнение 58 работни дни.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд