Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предлага в концепцията на Програма „Правосъдие“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм, да бъде включена проектна идея за предифиниран проект за участие на ВСС в програмата с индикативните дейности

11 май 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет предлага в концепцията на Програма „Правосъдие“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм, да бъде включена проектна идея за предифиниран проект за участие на ВСС в програмата с индикативните дейности: изпращане на български магистрати, които да подпомагат дейността на Европейския съд по правата на човека; изпращане на съдебни служители на стажове в структурите на СЕ с акцент върху стажове в Европейската комисия за ефективност на правосъдието; провеждане на обучения в областта на защита правата на човека; засилване на създадената Мрежа за обмен на информация в областта на защита правата на човека и практиката на ЕСПЧ.

Пленумът на ВСС определи г-жа Милка Итова, член на ВСС и г-жа Мария Зафирова – началник на отдел „Европейски и международни програми и проекти“ за свои представители в екипа по разработването на концепцията на Програма „Правосъдие“.

С решение на Пленума на ВСС по Протокол № 9 от 09.03.2017 г. ВСС изрази съгласие за участие на Съвета, като бенефициент по Програмна област 21 „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

През 2015 г. с решение на ВСС по Протокол №38/02.07.2015 г. е създаден Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС във връзка с участие на ВСС в разработване на Програмна област 21.

Удачно изпълнение на проект, чиято обща цел е укрепването на защитата на човешките права и засилването на сътрудничеството на органите на съдебната власт със структурите на Съвета на Европа.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд