Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
С конференция ще стартира проектът „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“

25 май 2017 година


На 26 май 2017г. от 11.00 часа, в хотел „Сентрал парк” в град София, бул. „Витоша“ № 106 ще се проведе конференция за откриване на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“ по приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“. Ръководител на проекта е г-жа Милка Итова - член на ВСС и представител на Съдийската колегия. Координатор на проекта е г-н Румен Боев - член на ВСС и представител на Прокурорската колегия.

Целта на проекта е подобряване на съдебната система чрез формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите, както и оценка на работата им чрез провеждане на атестиране и дисциплинарно производство. Проектът включва четири основни дейности  насочени към усъвършенстване на модела на атестиране в контекста на промените в ЗСВ и създаването на централизирани атестационни комисии; въвеждане на ефективни методи за оценка на мотивацията на магистратите; разработване на модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите; подобряване на дисциплинарното производство за съобразяване с международните стандарти и препоръки.

Проектът е насочен към изпълнението на мерките, свързани с мотивация и самооценка на магистратите и тяхното обективно атестиране. По проекта ще бъде въведен модел за индивидуален план за оценка, позволяващ планиране на личното развитие при отчитане на необходимостта от усъвършанстване на професионалната квалификация и компетентност, както и Указания към него, съдържащи конкретни механизми за повишаване на мотивацията и извършване на оценка и самооценка. Неизменна част от процеса е създаването на ефективен модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите, задаващ обективни правила, стабилност и предвидимост при формирането им.

Ключова предпоставка за осъществяване на ефективно реформа е реализирането на оценка на дисциплинарното производство, като основа за разработване на стандарт за дисциплинарните производства, съобразен с международните стандарти.

Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на стратегически важни промени в съдебната система, които в значителна степен изпълняват предвидените дейности в пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа и Плана за действие за изпълнение на препоръките по МСО.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, процедура „Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г.“

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд