Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите ще изслуша кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет

На 27 май и 3 юни 2017 г. ще се проведе Общо събрание на прокурорите в Република България за избор на членове на Висшия съдебен съвет от магистратската квота. Право да участват в него имат 1505 магистрати. Те ще гласуват за 12 кандидатури: Галина Христова Стоянова –заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София; Георги Стойков Кузманов  - прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас; Гергана Найденова Мутафова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив; Даниела Илиева Машева – прокурор във Върховна касационна прокуратура; Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура; Ивайло Стефанов Медаров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София; Магдален Тошев Маринов – прокурор във Върховна касационна прокуратура; Мери Десюва Найденова – прокурор във Върховна административна прокуратура; Огнян Пеев Дамянов – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград; Пламен Василев Найденов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник; Пламен Иванов Марков – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура и Ясенка Димитрова Шигарминова – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

Общото събрание се провежда в две последователни съботи и ще бъде излъчвано в реално време чрез  интернет сайта на ВСС в рубриката „Общо събрание на прокурорите за избор на член на ВСС – онлайн“.

В събота – 27 май 2017 г., събранието е насрочено за 10 ч. в зала „Универсиада“, в гр. София. Дневният ред включва: откриване на събранието и обявяване на броя на присъстващите прокурори, избор на председател на събранието, избор на мандатна комисия, избор на избирателна комисия, избор на избирателни секции (секционни комисии) и определяне на техния брой, приемане на решение на Общото събрание на прокурорите за времето за изслушване на кандидатите, изслушване и поставяне на въпроси към тях.

Регистрацията на участниците в Общото събрание на прокурорите ще започне в 08,30 ч. То се провежда от 10 ч., ако присъстват повече от половината от включените в избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната власт прокурори. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда независимо от броя на присъстващите. Гласуването на решенията по този дневен ред се извършва чрез безжична система за гласуване, наета от специализирани организации, а при невъзможност за осигуряване  на  такава – чрез  вдигане  на  ръка.  За  избран/и в органите на общото събрание се  смятат кандидатът/кандидатите, получили най-много гласове.

На 27 май 2017 г. Общото събрание на прокурорите се открива от главния прокурор на Република България, а след избора на председател се ръководи от него. От състава на събранието се избира мандатна комисия, която се състои от трима членове, освен ако общото събрание не определи друг брой на състава ѝ. За избрани се смятат тримата, получили най-много гласове от присъстващите. Общото събрание избира избирателна комисия и съответния брой секционни избирателни комисии.

Общото събрание приема решение за времето за изслушване на кандидатите за членове от квотата на прокурорите, а въпроси към тях могат да отправят членовете на общото събрание и на избирателната комисия, включително въз основа на получените становищата по чл. 29и, ал. 2 от ЗСВ.

Втората събота – 3 юни 2017 г., събранието ще се проведе от 8 ч. в Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, партер (Централно фоайе) в гр. София. Дневният ред предвижда следните две точки: провеждане на избор на членове на Висшия съдебен съвет от прокурорите в съответствие с процедурата по чл. 32-37 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите и обявяване на решението на избирателната комисия за резултати от избора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд