Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на Министерски съвет и съдебната власт посетиха новата сграда на Софийски районен съд – наказателно отделение и Софийска районна прокуратура

26 май 2017 година

По покана на Висшия съдебен съвет представители на Министерски съвет и съдебната власт направиха преглед на готовността за въвеждане в експлоатация на съдебната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №23.

В огледа на сградата участваха г-н Бойко Борисов – министър-председател на Република България, г-н Владислав Горанов – министър на финансите, г-жа Цецка Цачева – министър на правосъдието, г-н Сотир Цацаров –  главен прокурор на Република България, г-н Димитър Узунов – представляващ ВСС, г-жа Светла Петкова – член на ВСС и заместник-председател на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС, г-н Стефан Милев – и.д. председател на Софийски районен съд, г-н Петър Белчев – административен ръководител на Софийска районна прокуратура. Присъстваха представители на фирмата изпълнител Консорциум „РСРП-София“, съдебни служители и медии.

Пред официалните лица бе отчетено, че до момента преустройството на сградата и извършените ремонтните дейности възлизат на 14 346 000 лева, а сега се извършва монтаж на мебели и преносима техника. Посочено бе, че със съдействието на Столична община е решен общественият достъп до сградата чрез възстановяване и изграждане на тротоарни настилки около имота. С решение на Пленума на ВСС от вчера (25.05.2017 г.) е решен проблемът с отстраняване на щетите от възникналата в края на 2016 г. авария във вентилационната и климатична система. До два месеца се очаква да приключи ремонтът, което ще позволи безпрепятственото въвеждане в експлоатация на сградата през м. септември 2017 г..

Министърът на правосъдието г-жа Цачева заяви, че вече е създадена работна група във връзка с обезпечаване охраната на сградата, която към момента се извършва с грижата на добър стопанин от изпълнителя на обекта. Министърът посочи, че е налице списък със служителите от ГД „Съдебна охрана“, които трябва да преминат обучение за работа със системите за сигурност.

Пред медиите министър-председателят г-н Борисов сподели задоволство от резултатите на извършения ремонт и заяви, че следващата съдебна сграда, за която правителството ще осигури финансиране е преустройството на бившата сграда на СРС на бул. „Драган Цанков“.

При посещението бяха разгледани многофункционалната зала, която ще има представителни функции и е с капацитет 200 души, новоизградените съдебни зали, регистратурата на съда в централното фоайе, специализираната зала за разпит на защитени свидетели, стаята за адвокати и помещението за съхранение на тоги. Посетен бе подземният етаж, на който е разположен паркинг за магистрати и съдебни служители, като бе обърнато внимание на организацията за осигуряване на самостоятелен и ограничен достъп за автомобилите на ГД „Охрана“.

Представителят на Консорциум „РСРП-София“ г-н Стайков обясни, че сградата е с един централен и четири служебни входа, като общественият достъп се осигурява откъм бул. „М. Д. Скобелев”. Сградата има два подземни етажа, на които е изграден паркинг с манежно разположение, като автомобилният достъп до него е организиран посредством две рампи от към ул."Цар Петър" и от към ул."Княз Борис I". Акцентирано бе, че достъпът до работните помещения е диференциран за съдии, прокурори, съответните съдебни служители, за служебни лица, подсъдими, адвокати и граждани.

Организацията на достъпа до сградата е само част от изискванията  на НАРЕДБА № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт. На практика към момента  това е единствената съдебната сграда, която ще отговаря в най-пълна степен на нормативните изисквания и съвременните международни стандарти.

Сградата е с обща разгърната площ от 36 000 кв. м. и е разделена на две основни тела, с височина от 8 етажа за Софийска районна прокуратура и 5 етажа за наказателната колегия на Софийски районен съд.

В частта на СРС са изградени 35 съдебни зали, като  към всяка е организирана самостоятелна съвещателна зала за съдебния състав. Обособена е стая за разпит на малолетни лица. В останалите надземни етажни нива на бившия киноконферентен блок се разполагат работните помещения на магистрати-съдии и служебни лица на Софийски районен съд.

За нуждите на СРП са изградени две съвещателни зали, а останалите помещения са обособени в кабинети за прокурорите, съдебните служители и нуждите на съответните административни служби.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд