Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Приключи Дейност 1 на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура (ИКИ), информационните системи, услуги, и регистри в сектор „Правосъдие“

26  май 2017 година

Приключи Дейност 1 на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура (ИКИ), информационните системи, услуги, и регистри в сектор „Правосъдие“

Резултатите от изпълнението на Дейност 1 на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура (ИКИ), информационните системи, услуги, и регистри в сектор „Правосъдие“ бяха представени на кръгла маса в Националния институт на правосъдието. Проектът се изпълнява от Министерство на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет по приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“ и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ чрез Европейския социален фонд

В работния форум участваха представители на съдебната и изпълнителната власт, голяма част от които пряко ангажирани с дейности в областта на информационната и комуникационна инфраструктура.

Дейност 1 по проекта бе с продължителност 120 календарни дни и приключи на 26.05.2017 г.

Пред участниците бе отчетено, че в хода на приключилата дейност е изготвена Методика за инвентаризация на наличните ресурси и план-график за провеждането й. Представени бяха резултатите от извършената инвентаризация и идентифицираните 874 уникални комбинации „сграда+административна структура“, изградената и внедрена в експлоатация информационна система.

С оглед изпълнението на заложените стратегически цели за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие бяха посочени конкретни препоръки за изготвяне на „Интегриран модел на бизнес процесите“ и създаване на „Интегриран каталог на ИТ услугите“ в сектор „Правосъдие“. Отчетена е необходимостта от създаване на „Правила за актуализиране на състоянието на ИКИ ресурсите в разработваната АИС“, които да обхващат органите на съдебната и изпълнителната власт и всички заинтересовани страни, както и изготвяне на формални процедури за въвеждане в експлоатация, реална експлоатация и извеждане от експлоатация на ИКИ активите в органите на съдебната и изпълнителната власт.

Отправена е препоръка за повишаване на експертните знания на ИТ служителите в направленията инфраструктурни информационни системи, приложени информационни системи, системи за управление на бази данни, хардуерни платформи и виртуализационни платформи.

След приключване на кръглата маса, в сградата на ВСС бе проведено  обучение на експертите определени за контактни точки по проекта за администриране и използване на информационната система с данните от прегледа и инвентаризацията. Осигурена бе възможност за он-лайн участие на експерти, които нямаха възможност за лично присъствие.  

Основната цел на проекта е осигуряване на пълна база данни за ресурсната обезпеченост на ИКИ, информационните системи и услуги и свързаните с тях процеси в сектор „Правосъдие“.

С реализацията на проекта за първи път е извършена цялостна и изчерпателна инвентаризация, чрез експертно обследване на място в използвания сграден фонд на структурите в сектор „Правосъдие“. По този начин се отговаря на потребността за осигуряване на допълнителна техника за дигитализация и централизация на информационните масиви с оглед въвеждане на изискванията за е-правосъдие и е-управление.

Чрез изпълнението на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура (ИКИ), информационните системи, услуги, и регистри в сектор „Правосъдие“ ще се реализират конкретни мерки от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в Сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г., като успешното му приключване ще бъде основа за реализиране на последващи действия за изграждане на достъпна, прозрачна и ефективна съдебна система чрез е-среда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд