Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите избра мандатна, избирателна и секционни комисии за избора на членове на ВСС

27  май 2017 година

Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет бе открито в 11.00 часа от г-н Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България. Той обяви, че към този час са регистрирани 572 прокурори, поради което събранието може да започне. Главният прокурор призова всички прокурори в страната да гласуват, защото това са първите избори, с които се избират членове на ВСС със 100 % мажоритарен избор. Той се обърна към тях с призива: „Гласувайте за себе си!“, защото новият състав на ВСС и на Прокурорската колегия ще бъдат такива, каквито ги изберат магистратите и за първи път ще бъдат резултат от пряк избор. Той апелира кандидатите да бъдат чути и изборът да бъде направен с мисълта за проблемите, които стоят пред общността – съдебна карта, възможности за допълнително материално стимулиране, за добра работа, трудовите възнаграждения, както и всичко онова, което вълнува обществото, свързано с работата на прокуратурата.

Направена бе техническа демонстрация на системата за гласуване за избор на органи на събранието, което в съотствествие с Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите прокурорите ще гласуват чрез безжични устройства. Това ускорява процедурите по избора и осигурява повече време за изслушване на кандидатите и обсъждане на концепциите им.

Общото събрание избра за председател Виктор Малинов – завеждащ отдел  „Надзор за законност“ при Върховна административна прокуратура с 501 гласа „за“, 13 гласа „против“ и 15 „въздържали се“. Той председателства Общото събрание, както днес така и на 03.06.2017 г.

Прокурорите излъчиха мандатна комисия в състав от трима членове, както следва: Калина Чапкънова – административен ръководитело на Окръжна прокуратура – Бургас, Добринка Калчева – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив и Калин Стоилов – прокурор в Районна прокуратура – Перник.

Избирателната комисия съгласно чл. 29з от ЗСВ се състои от седем редовни членове: Марин Малчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, Ахмед Кокоев – прокурор в Софийска градска прокуратура, Красимир Дерменджийски – прокурор в Окръжна прокуратура – София, Стефани Черешарова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, Георги Кърпаров – прокурор в Районна прокуратура – Смолян, Василен Бенчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, Йордан Стоев – заместник-апелативен прокурор в Апелативна прокуратура – София.

За резервни членове бяха избрани Виолета Желева – прокурор  в Софийска районна прокуратура и Илиян Банков – прокурор в Софийска градска прокуратура

Избрани бяха членовете на двете секционни избирателни комисии, първата от които ще отчита гласуването с хартиени бюлетини. Тя е в състав: Ваня Ненкова – прокурор в Районна прокуратура – Видин, Мария Стоянова – административен ръководител  на Районна прокуратура – Елин Пелин, Атанас Илиев – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив. За резервни членове бяха избрани – Анелия Неделчева – прокурор в Софийска градска прокуратура и Стоян Стоянов –прокурор в Софийска районна прокуратура.

 Втората избирателна комисия ще обработи получените гласове чрез електронното дистанционно гласуване през интернет каквото са заявили 1377 прокурори. Тя е в състав редовни членове – Витан Танев – прокурор в Районна прокуратура – Ихтиман, полк. Красимир Колев – прокурор във Военно-апелативна прокуратура и Стоян Пешев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик. Резервни членове на втората секционна избирателна комисия са Георги Георгиев и Светослав Милушев – прокурори в Софийска районна прокуратура.

Сред гостите на Общото събрание на прокурорите е Румен Боев – член на ВСС. Присъстват регистрираните наблюдатели от Български институт за правни инициативи и Института за пазарна икономика.

Общото събрание реши кандидатите да представят концепциите си за работа като членове на ВСС в рамките на 10 минути.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд