Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Галина Христова Стоянова – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София

27 май 2017 г.

Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Галина Христова Стоянова – заместник на административния ръководител, заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София. Тя има над двадесет и осем години юридически стаж.  В периода 1988 г.-1989 г. е била стажант съдия в Софийски окръжен съд. От 1993 г. и към настоящия момент работи в Прокуратурата на Република България, като е била последователно прокурор в Софийска районна прокуратура, Софийска градска прокуратура и  Софийска апелативна прокуратури. От 02.06.2008 г. е заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София. Със заповеди на главния прокурор е награждавана двукратно – през 2007 г. и 2011 г.

В мотивите си прокурор Стоянова се позовава на получената широка обществена подкрепа и гласуваното доверие от колегите й от района на Апелативна прокуратура  - София.

В представената концепция Галина Стоянова посочва като свои приоритети ефективно и прозрачно управление на човешките ресурси; прозрачност и последователност при назначението и повишаването на магистратите; етично поведение и дисциплинарна отговорност; високи стандарти в кадровата политика при избор на административни ръководители; натовареността на магистратите и провеждане на активна и последователна медийна политика.

В концепцията се предлага новият състав на ВСС да извърши  анализ на дейността по атестиране за оценка на ефективността й, като въз основа на резултатите да се прецени необходимостта от преразглеждане на възприетото решение, действащите членове на КАК да не се откъсват от постоянно изпълняваната от тях длъжност. Изложена е тезата, че повишаването в длъжност следва да е на принципа на постъпателно израстване от най-ниското към най-високото ниво, без да се прескачат междинни нива.

Като акцент е посочена необходимостта от обратна връзка с магистратите и чуваемост на проблемите им, което осмисля прекия избор на членове на ВСС от прокурорската квота и въздигнатото в новия ЗСВ самоуправление.

Прокурор Стоянова счита, че ефективното и прозрачно управление на кадрите в съдебната система, налага следване на приетата стратегия за кадрите, основана на прозрачност при назначенията, повишаването и преместването, ясни и еднакви правила за оценяване при израстване в кариерата, еднакви и проверими критерии за натовареност на магистрата и за качеството му на работа. По отношение на етичното поведение и дисциплинарната отговорност на прокурорите се сочи необходимостта от провеждане на анализ на наличната практика, както на ВСС, така и съдебната такава за оценка на нейната ефективност. В тази връзка приоритет е повишаването на квалификацията на административните ръководители по въпросите на дисциплинарното производство, в случаите от компетентността им и тяхното ангажиране с налагане на дисциплинарни наказания. По отношение на избора на административни ръководители се акцентира върху замяна на формалния подход с реално идентифициране на проблемите и конкретни предложения за тяхното решаване.

Изработването и въвеждането на унифицирани правила по отношение на натовареността е друг приоритет.  Предлага се отчитането на натовареността да се извършва при уеднаквени показатели, съобразяващи в пълна степен прокурорската дейност. Проблемът с натовареността се разглежда като ключов и за предстоящата реорганизация на съдебната карта на районните прокуратури на територията на Република България. Прокурор Стоянова намира, че обединяването на прокуратури не трябва да се извършва формално, а диференцирано, отчитайки демографското, социално, инфраструктурно и икономическо различие на всяка една районна прокуратура.

В Концепцията си кандидатът представя и вижданията си по отношение на медийната политика.

Към Галина Стоянова са зададени седем въпроси от Българския институт за правни инициативи, които са поставени на вниманието и на останалите кандидати, на които тя депозира писмени отговори.

         

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд