Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Гергана Найденова Мутафова – административен ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура - Пловдив

27 май 2017 г.

Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Гергана Найденова Мутафова – административен ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура - Пловдив.

Гергана Мутафова има 17 години юридически стаж изцяло в системата на Прокуратурата на Република България. От началото на 2001 г. е назначена като младши прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, била е прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, а от 01.08.2006 г. е административен ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура – Асеновград. От 24.03.2010 г. и към момента Мутафова е административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив.

В мотивите си кандидатът се позовава на натрупания професионален опит като административен ръководител и като редови прокурор в две различни по големина и специфика прокуратури, познаването на обективното състояние на тези органи на съдебната власт. Мотив за това са също получените от прокурор Мутафова допълнителни професионални квалификации и добри оценки за показаните ръководни умения.

В представената Концепция тя откроява като основна причина за проблемите в работата на съдебната система неравномерната натовареност с дела на съдилищата и прокуратурите. Според кандидата това води до бавно правосъдие и поражда обществено недоволство. Като мярка за решаване  на проблема се разглежда обективното и достоверно измерване на натовареността на магистратите. Въведените нови правила за натовареност на прокурорите според прокурор Мутафова ще послужат като основа за реформиране и оптимизиране на съдебната карта, като се пристъпи към съкращаване на разходите за администрация и поддръжка на сграден фонд на ниско натоварени прокуратури. Тя посочва, че реформата на съдебната карта следва да се провежда изключително внимателно и да е свързана с гарантиране на достъп до качествено правосъдие на гражданите, като същевременно създава условия за икономично и рационално изразходване на предоставените бюджетни ресурси. Според нея структурата на прокуратурата следва да съответства на съдилищата по функционален, а не по териториален принцип. При закриване на прокуратури техните седалища трябва да бъдат запазени като изнесени работни места за разглеждане на определени дела или извършване на процесуално-следствени действия.

Гергана Мутафова коментира необходимостта от въвеждане на стандарти за обмен на информация между отделните подсистеми на съдебната власт. Акцентира на развитието на електронното правосъдие, което да включи и възможността гражданите да депозират книжа и по този начин.

Вниманието ѝ е фокусирано върху стопанисването на имотите на съдебната власт, като намира за необходимо да се изготви анализ на състоянието на всички съдебни сгради и необходимите средства за тяхната поддръжка и ремонт. Чрез оптимизацията им според нея може да се осигури ресурс за изграждане на модерни съдебни палати в областните градове на страната.

Прокурор Мутафова приема, че преминаването към програмно бюджетиране ще доведе до по-висока прозрачност как се харчат парите на данъкоплатците. Тя намира за удачно въвеждане на фигурата на главен финансист на съдебната власт, който да носи отговорност за бюджетния процес.

Очевидна според нея е нуждата от промяна в начина на оценяване на прокурорската и съдийската работа, която да отчита действителните качества на магистратската дейност. Справедливата оценка за работата им трябва да доведе и до увереност, че при добросъвестно и компетентно изпълнение ще получат адекватно кариерно израстване.

Кандидатът набелязва потребност следващият ВСС да извърши детайлен анализ на дисциплинарната дейност, който да стане предпоставка за нейното подобряване. Откроява се необходимост следващият ВСС да настоява за изготвянето на законопроекти за изменение на процесуалните закони и Наказателния кодекс. Прокурор Мутафова се фокусира върху ролята на ВСС за популяризиране на работата на съдебната система сред обществото и извежда потребността от единен портал на съдебната система за е-правосъдие, ориентиран към нуждите на потребителите на публичната услуга. По нейно мнение следващият ВСС трябва  да работи за конструктивното взаимодействие между всички институции, ангажирани със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност, за да стигне страната ни до онази сигурност и необратимост на процесите, необходими за отпадане на Мониторинга по глава „Правосъдие и вътрешен ред“.

Участници в Общото събрание  на прокурорите поставиха към кандидата въпроси във връзка с ниската натовареност на следователи в натоварени прокуратури, оптималното съотношение между магистрати и съдебни служители, възможността да се преназначават младши прокурори в прокуратури с натовареност над средната при изразено от тях съгласие, за реформата на съдебната карта и възможността за закриване на териториални отделения на прокуратурите.

Към Гергана Мутафова са зададени седем въпроси от Българския институт за правни инициативи, които са поставени на вниманието и на останалите кандидати. Мутафова е отговорила писмено, а отговорите са публикувани на сайта на ВСС в раздела с профилите на кандидатите.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд