Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Даниела Илиева Машева – прокурор във Върховна касационна прокуратура

27 май 2017 г.

Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Даниела Илиева Машева – прокурор във Върховна касационна прокуратура.

Тя има над двадесет и пет години юридически стаж. Кариерното ѝ развитие е преминало последователно в системата на Прокуратурата на Република България. От 1993 г. до 2001 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура, а в периода 2001 г. – 2007 г. в Софийска градска прокуратура. От 2007 г. до 2009 г. прокурор във Върховна касационна прокуратура. От 07.08.2009 г. до 21.12.2010 г. е заместник-министър на правосъдието, отговарящ за политиките свързани с реформата в съдебната система, международното правно сътрудничество, процесуалното представителство на Република България пред ЕСПЧ, закрилата на децата, международните осиновявания, и международните програми и проекти. От 2013 г. и към настоящия момент е прокурор във ВКП.

Даниела Машева е член на Комисията по професионална етика във ВКП и член на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС.

В мотивите за участие в изборната процедура Даниела Машева се позовава на своя професионален опит, подкрепата на колегите си и своето желание активно да участва в процеса на реализиране на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система, както и за укрепване на независимостта на съдебната власт.

В концепцията си прокурор Машева акцентира, че Висшият съдебен съвет като колективен орган следва да се ръководи единствено от идеята за изграждане на реформирана съдебна система, отговаряща на обществените очаквания за бързо, прозрачно, качествено и справедливо правораздаване. Тя счита, че основните усилия на Съвета следва да се насочат към създаване на механизми за промяна и преодоляване на натрупаните през последните години негативни обществени представи за състоянието на съдебната система, както в национален, така и в международен план. Това означава ВСС да фокусира дейността си приоритетно по провеждането и изпълнението на своите политики. Тя посочва, че основните предпоставки за независимостта на магистратите са свързани с правилното формиране и прозрачното разходване на бюджета на съдебната власт.

Кадровата политика на ВСС според прокурор Машева следва да се отличава с подбор на компетентни професионалисти, притежаващи високи морални качества и проявяващи способност за отстояване на личната си независимост. ВСС следва да продължи положителната тенденция по усъвършенстване системата за отчитане на натовареността, с цел равномерност на разпределянето на работата и адекватното ѝ оценяване. Прекрояването на съдебната карта трябва да се извърши съобразно степента на натовареност и след задължително обсъждане с професионалната общност, в т.ч. и с адвокатурата, като за постигнатата оптимизация бъдат информирани гражданите. Прокурор Машева подчертава, че по отношение кариерното развитие, атестирането и конкурсите, дейността на Съвета следва да бъде насочена към правилното прилагане на новоприетите в тази връзка подзаконови нормативни актове и гарантиране на тяхната еднаква приложимост и устойчивост. Дисциплинарната практика следва да се концентрира върху ясни стандарти за дисциплинарните производства и налаганите санкции. Като основна задача на ВСС в електронизирането на съдебния процес е предприемане действия за инициииране на законодателни промени в процесуалните закони, с оглед извършване на повече процесуални действия чрез използване на съвременните комуникационни технологии. Приоритет в дейността на ВСС следва да бъде осъществяването на коректна, адекватна, диалогична, професионално насочена комуникативност, фокусирана върху точното отразяване на поставените проблеми и предоставяне на адекватна информация и отговори.

Участници в Общото събрание на прокурорите поставиха въпрос за отношението ѝ към анонимните сигнали срещу магистрати и следва ли да се реагира на тях, ако съдържат конкретика.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд