Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура

27 май 2017 г.

Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура.

Евгени Иванов има над 18 години юридически стаж, изцяло в органите на съдебната власт. Започва своята професионална кариера на 01.01.2000 г. като военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София. От 2005 г. до 2012 г. е прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София, като в периода 2010 – 2012 г. е бил заместник на административния ръководител. От март 2012 г. и към настоящия момент е прокурор във Военно-апелативна прокуратура.

От 2010 г. до 2013 г. Евгени Иванов е заместник-председател на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ), а след това и към момента е председател на Управителния й съвет.

През 2008 г. Евгени Иванов е награден с грамота от началника на Генералния щаб на българската армия за проявен професионализъм и постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. През 2009 г. е удостоен с грамота и плакет на АПБ за принос към успехите на прокуратурата в борбата с престъпността и утвърждаване положителния имидж на прокурорската професия. През същата година получава и грамота от министъра на отбраната на Република България за постигнати високи резултати в изпълнение на служебните задължения, проявен висок професионализъм, за заслуги към отбраната на страната и във връзка с навършването на 130 години от създаването на военно-съдебното производство в Република България и създаването на военната прокуратура, както и с грамота и плакет на Прокуратурата на Република България по повод 130 години от създаването на военното правораздаване в България и за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. През 2015 г. Съюзът на юристите в България (СЮБ) му връчва почетен знак за професионални постижения и активна съюзна дейност.

В мотивите си за издигане кандидатурата му за избор за член на ВСС кандидатът посочва готовността за поемане на професионална и лична отговорност, проява на инициативност за разработване и утвърждаване на нови политики и приемственост по добри практики в духа на реформата на съдебната система, както и последователност при утвърждаване на позитивен обществен облик на ВСС.

В концепцията си Евгени Иванов посочва като основни цели гарантирането на върховенството на закона и достигане на европейските стандарти за независимост, прозрачност, ефективност и отчетност; изграждане на доверието в съдебната власт; повишаване на доверието на магистратите в конкурсите за повишаване и назначаване и ефективност в установяване на позитивен кариерен подбор; определяне на норма за натовареност на магистратите в отделните органи на съдебната власт; гарантиране на единен подход и утвърдени ясни критерии за оценяване, които да не поставят под съмнение показателите за атестиране на магистратите, заложени в новите подзаконови актове; разработване на механизъм за поощрения на магистратите; усъвършенстване на дисциплинарната практика с разработване и въвеждане на единни стандарти за дисциплинарната дейност на ВСС; активна дейност на ВСС, насочена към ефикасна реформа в наказателното правораздаване, създаване на съвременни НК и НПК, както и законово регламентиране на вещите лица и съдебната експертиза; засилване ролята на етичните комисии към Съдийската и Прокурорската колегии, с оглед налагане на устойчив модел на поведение на магистратите; укрепване на капацитета на Гражданския съвет към ВСС, утвърден като форум за изразяване на полезни за дейността на Съвета идеи, мнения, дори критики; въвеждане на еднакви, справедливи и безпристрастни правила за реорганизация на съдебната карта; въвеждане на електронно правосъдие в българската съдебна система, както и въвеждането му в наказателния процес; приоритетно въвеждане в действие на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП); подобряване условията и повишаване нивата на обезщетения предвидени в застрахователните договори, адекватна социална политика и подобряване условията на труд с материална и техническа обезпеченост; стриктно изпълнение на законовите разпоредби с цел преустановяване тенденцията на продължителен застой на заплатите.

Участници в Общото събрание на прокурорите поставиха на Евгени Иванов въпроси относно отношението му към законовите промени в изискванията за придобиване на юридическото образование; дали кандидатирането му за член на ВСС не противоречи на статута му на председател на Управителния съвет на АПБ и участието на съпругата му в неговата предизборна кампания; връзката с магистратите и отчетността на членовете на ВСС и други

Той е отговорил писмено на поставените от Български институт за правни инициативи въпроси, които са отправени към всички кандидати за членове на ВСС от прокурорската квота, и отговорите му са поставени на сайта на Съвета в рубриката с техните профили.

Подкрепа за кандидатурата му е заявена с писмени становища на Хан Мораал – изпълняващ длъжността генерален секретар на Международната асоциация на прокурорите, от Съюза на юристите в България и от други неправителствени организации, членуващи в Гражданския съвет на ВСС.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд