Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Ивайло Стефанов Медаров – заместник на административния ръководител, заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София

27 май 2017 г.

Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Ивайло Стефанов Медаров – заместник на административния ръководител, заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София.

Ивайло Медаров има над 18 години юридически стаж в системата на Прокуратурата на Република България. Постъпва като младши прокурор в Районна прокуратура – Ихтиман на 01.06.2001 г., в периода 2002 г. – 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура – Ихтиман. През 2005 г. изпълнява функциите на районен прокурор на Районна прокуратура – Ихтиман, а от 2006 г. до 2014 г. е заместник-районен прокурор там. От 22.05.2014 г. и към настоящия момент е заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София.

Награждаван е с отличие „Служебна благодарност“ от главния прокурор на Република България.

В мотивите си за участие в изборната процедура прокурор Медаров изтъква своята кауза – хората, които работят в съдебната система, и на които ВСС по закон дължи осигуряване и отстояване на независимостта им.

В концепцията си кандидатът акцентира на натовареността на първоинстанционните прокуратури, което следва да бъде поставено на вниманието на следващия състав на ВСС. Според него бъдещият състав на Прокурорската колегия трябва да съсредоточи усилията си за постигане на равномерно натоварване, отчитане на магистратската работа в пълен обем и осигуряване на справедливо възнаграждение, основано при необходимост на категоризиране на прокуратурите, съответно на съдилищата и диференциран режим на заплащане. Приоритет да бъде организирането и провеждането на конкурсите по начин, гарантиращ балансирано, предвидимо и справедливо кариерно израстване, като се премахне възможността за външни конкурси на окръжно ниво.

Той счита за необходими промените в методиката за атестиране, което би могло да стане чрез непосредствено запознаване с актовете на магистратите за периода на атестирането, отколкото да се прави преброяване на постановените актове и да се извеждат формални изводи на база проценти съотношения, а възможностите за формално атестиране и даване предимство на цифровия израз на определени показатели да се сведат до минимум. Във връзка с проблема на натовареността, Ивайло Медаров счита за необходима актуализация и отстраняване на забелязаните недостатъци на приетите от ВСС Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател, като бъде възприет методът на изчерпателното изброяване. По отношение избора на административни ръководители и атестирането им, предлага установяването на управленската компетентност на кандидатите да се извършва единствено чрез събеседване.

Акцентира се върху гарантиране на качествено, професионално обучение на различните нива в съдебната система, правилата и процедурите за подбор на постоянни преподаватели на младшите магистрати в Националния институт на правосъдието.

Като приоритет се посочва анализ на дисциплинарната практика на ВСС през последните три години и евентуално актуализирането на Правилата за дисциплинарната дейност на Съвета.

Залага се на активизиране на дейността на Комисията по професионална етика към двете Колегии, както и на законодателната инициатива на ВСС.

Прокурор Медаров заявява категорично намерение да участва в предстоящите обсъждания на новата наказателна политика, както и по отношение на нормативната уредба на вещите лица и преводачите.

Според него е необходимо да се намирят най-оптималните варианти за промяна на „съдебната карта“, съобразени със спецификите на района, без да се засяга работния процес и правата на магистратите по места. Акцентира се върху създаване на механизъм за пряк контакт на членовете на ВСС с магистратите, включително, чрез посещения и изнесени заседания в страната.

Участници в Общото събрание на прокурорите поставиха въпроси за натовареността на следователите, за условията за пенсиониране на магистратите и относно децентрализирането на конкурсите за назначаване на магистрати. Той е дал писмени отговори на поставените от Българския институт за правни инициативи въпроси, които са публикувани на интернет сайта на ВСС в рубриката с профили на кандидатите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд