Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Магдален Тошев Маринов – прокурор във Върховна касационна прокуратура

27 май 2017 г.

Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Магдален Тошев Маринов – прокурор във Върховна касационна прокуратура.

Магдален Маринов има над 25 години юридически стаж. Той започва работа в системата на Прокуратурата на Република България на 10.06.1991 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Пловдив. В периода 1993 – 1997 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура (СРП), като от 1995 г. до 1997 г. изпълнява длъжността заместник-районен прокурор там. От 1997 г. до 1998 г. е прокурор в Софийска градска прокуратура (СГП). От юли 1998 г. до октомври 1999 г. е член съдия в Окръжен съд – София, а от 2000г. до 2005 г. е прокурор в СГП. Прокурор Маринов е заместник-градски прокурор в СГП от 2005 г. до 2009 г.,след което и към настоящия момент е прокурор  във Върховна касационна прокуратура.

Прокурор Маринов е награждаван четири пъти със заповеди на главния прокурор, удостоен е с почетен медал на МВР „За заслуги“ от министъра на вътрешните работи през 2009 г., носител е на награда на името на италианския магистрат Джовани Фалконе през 2011 г.

Мотивацията на прокурор Маринов за участие в изборната процедура е продиктувана от увереността му в натрупаните през годините знания, професионален опит, умения за водене на диалог и работа в екип.

В концепцията си Магдален Маринов акцентира на принципите, които ще отстоява, ако бъде избран за член на ВСС като независимост при вземането на решения, защитаване на интересите на колегите, прозрачност в отношенията със съдиите, прокурорите, с представители на обществени организации и други; търсене на решения за по-бързо и ефективно разследване по досъдебните производства и успешното им приключване в съдебна фаза – включително и чрез предложения за промяна в законодателството; търсене на възможности за оптимален баланс в работата на всички звена в прокуратурата и други.

Според прокурор Маринов ВСС трябва да има водеща роля в противодействието на корупцията в съдебната власт, включително чрез ограничаване на предпоставките за това негативно явление.

По отношение социалната политика на ВСС, изразява своята убеденост, че магистратският труд е висококвалифициран, особено ценен и полезен за обществото и трябва да бъде подобаващо заплатен. Във връзка с правото на ВСС да управлява недвижимите имоти на съдебната власт, ще настоява за ведомствено жилищно строителство, ще подкрепя всякакви поощрения за насърчаване мобилността на прокурорите да получат шанс за професионално и кариерно развитие и осигуряване на подходящи работни условия за магистратите.

Кандидатът ще настоява администрацията на съдебната власт да се професионализира постепенно от техническа в непосредствено подпомагаща прокурора в неговата юридическа дейност.

Определянето на новата структура на съдебната карта следва да бъде обект на самостоятелен анализ, като основа за вземане на съответните организационни решения. Във връзка с натовареността на прокурорите, предлага обсъждане на възможността за ангажиране потенциала на военната прокуратура с разширяване на компетентността ѝ. За повишаване професионалната квалификация и обучения на прокурорите Магдален Маринов намира за необходимо презентиране и използване на възможностите на новите технологии и технически средства ползвани в съвременната криминалистика и прилагане способите за дистанционно обучение.  

Предвид демографското и икономическо състояние на страната и констатирания дисбаланс в натовареността на прокурорите и мигрантския натиск върху част от районните прокуратури, кандидатът поставя необходимостта за ангажиране на потенциала на военната прокуратура с цел разширяване на компетентността ѝ.Той се ангажира, ако бъде избран, един от приоритетите в дейността му да бъде приемане на позиция от ВСС във връзка със законодателно премахване на всички неприсъщи функции на прокуратурата и концентриране в изпълнение на функциите ѝ, регламентирани в чл. 127 от Конституцията на Република България: намаляване на формалността на наказателния процес, отпадане на глава 26 от НПК или удължаване на срока по отношение на делата от компетентност на Специализираната прокуратура, разширяване на материалната компетентност на Военната прокуратура, събиране на несъбраните вземания на съдебната власт, преосмисляне на принципа на случайния подбор в прокуратурата, който според него ограничава възможностите за специализация и други.

Участници в Общото събрание на прокурорите поставиха към кандидата въпроси за натовареността на следователите.

  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд