Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Мери Десюва Найденова – прокурор във Върховна административна прокуратура

27 май 2017 г.

Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Мери Десюва Найденова – прокурор във Върховна административна прокуратура.

Мери Найденова има повече от 37 години юридически стаж в системата на Прокуратурата на Република България. В периода 1989 г. – 1994 г. започва като прокурор в 4-та Районна прокуратура – София и преминава последователно на длъжност районен прокурор на 4-та РП-София, заместник-районен прокурор на Обединена СРП. От 1994 г. до 1998 г. е прокурор в СГП, като две години изпълнява длъжността зам.-градски прокурор на СГП. От 1998 г. и понастоящем е прокурор във ВАП.

Кандидатурата си прокурор Найденова мотивира с натрупания професионален и административен опит, и подкрепата на колегите си.

Основните цели, които изтъква в концепцията си, са свързани с подобряване състоянието на съдебната система и на нейната резултатност, в отговор на европейските ангажименти за реформи в законодателството, организацията и функционирането на правоприлагащите органи, подобряване на вътрешната организация на ВСС, засилване на международната дейност и възстановяване на доверието на магистратите към Съвета, в защита на техните интереси и независимост. Вижданията ѝ за кариерното израстване и преместване на магистратите предвиждат повишението да следва йерархичния модел от най-ниското към най-високото ниво, без възможност да се прескачат междинни нива и въвеждането на единни критерии за оценяване на кандидатите в случаите на сформиране на няколко комисии за провеждане на един конкурс, както и въвеждане на различни критерии за оценка на кандидатите за апелативните и за върховните съдилища и прокуратури, както и в конкурсите за преместване в равен по степен орган на съдебната система. По отношение етичното поведение и дисциплинарна отговорност на магистратите, счита, че едновременно с реализирането на дисциплинарна отговорност, би следвало да се набелязват и мерки за преодоляване и отстраняване на причините от субективен и обективен характер, довели до съответния негативен резултат, като определя за особено важна ролята на Комисиите по професионална етика към ОСВ и подбора на техния състав. Прокурор Найденова акцентира върху необходимостта от надграждане на системата за оценка на натовареността на магистратите. Според нея основен принцип в тази системата следва да бъде изчерпателният подход при определяне на показателите (количествени и качествени) за измерване натовареността на всеки отделен магистрат, тъй като проблемът с натовареността е ключов за настоящото райониране на съдилищата и прокуратурите. Особено внимание обръща върху потребността от ежегодна актуализация на възнагражденията на заетите в съдебната система, формиране на специален фонд от финансови средства, насочени към поощряване на магистратите с материални награди, съобразно чл. 303 от ЗСВ и водене на диалог със законодателя в посока социалните придобивки на другите власти, при съпоставка с тяхното йерархическо положение, да не бъдат по-добре заплатени от магистратите, което е гаранция за прилагане на принципа за разделението на властите.

Кандидатът предлага въвеждането на софтуер за случайно разпределение на магистратите, заявили желание за участие в обучения, организирани от Националния институт на правосъдието.

В хода на изслушването на прокурор Найденова бе поставен въпрос за нейното отношение към приложението на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд