Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Огнян Пеев Дамянов – прокурор в Окръжна прокуратура - Разград

27 май 2017 г.

Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Огнян Пеев Дамянов – прокурор в Окръжна прокуратура - Разград.

Прокурор Огнян Дамянов има над 20 години юридически стаж. От 1997 г. до 2005 г. той е прокурор в Районна прокуратура - Разград, след което започва работа в Окръжна прокуратура – Разград, като в периода октомври 2006 г. до февруари 2017 г. е неин административен ръководител.  Към настоящия момент е прокурор в Окръжна прокуратура – Разград.

В своите мотиви за участие в изборната процедура Огнян Дамянов изтъква професионалния си и управленски опит, като административен ръководител на ОП – Разград, в продължение на 11 години.

В концепцията си той излага виждания за промяна в Конституцията на Република България и начинът на конституиране на състава на ВСС. Като основни приоритети в работата на Пленума на ВСС и Прокурорската колегия на ВСС изтъква: промяна на съдебната карта за намаляване на броя на районните прокуратури; заемане на активна позиция при приемането на проекта на бюджета на съдебната власт и отстояването му пред Народното събрание; обезпечаване на ВСС с необходимите финансови средства за управление на недвижимите имоти на съдебната власт; промяна приетите от ВСС правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки един прокурор; както и изготвяне на нова законодателна концепция за следствените отдели към окръжните прокуратури. Той се ангажира с принципно поставяне на въпроса за промени в законодателството за урегулиране на трудовото възнаграждение на магистрати и съдебни служители; предоставяне на становища по законопроекти, касаещи съдебната власт – приемане на нов НК и промяна на действащия НПК, приемане на Административно-наказателен кодекс; увеличаване броя на дистанционните обучения; подкрепя новите правила за атестиране на прокурори и следователи; провеждане на последователна и предвидима практика по налагане на дисциплинарните наказания на магистрати; реализиране на предвидима и принципна практика при назначаване и освобождаване на административни ръководители. Той обръща внимание на потребността от подобряване на квалификацията на магистратите и засилване на практическата насоченост в обучението в Националния институт на правосъдието, както и за увеличаване на броя на дистанционните обучения.

По отношение на управлението на недвижимите имоти на съдебната власт кандидатът акцентира както на ремонта на сега съществуващите сгради, така и на изграждане на нови съдебни палати, които да отговарят на всички изисквания и потребности на магистратите и гражданите.

Участници в Общото събрание на прокурорите попитаха прокурор Дамянов за отношението му към принципа за уседналост на магистратите. Той е дал отговори на поставените от Българския институт за правни инициативи въпроси, които са поставени на интернет сайта на ВСС в рубриката с профили на кандидатите за членове на Съвета.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд