Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Пламен Василев Найденов – административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Перник

27 май 2017 г.

Общото събрание на прокурорите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Пламен Василев Найденов – административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Перник.

Пламен Найденов има над 24 години юридически стаж.  В периода 1992 – 1996 г. е следовател в Окръжна следствена служба – Перник. През 1996 г. – 1999 г. е административен ръководител на Районна прокуратура – Радомир, след което започва работа в Окръжна прокуратура – Перник, където работи и към момента. В посочения период е бил зам.-окръжен прокурор и изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура – Перник, а от 2008 г. и към настоящия момент е неин административен ръководител.

В мотивите му за участие в изборната процедура се изтъкват неговия дългогодишен професионален и управленски опит, добро познаване на проблемите в съдебната система и в частност на Прокуратурата на Република България, както и обширни познания в областта на наказателното право.

В концепцията си Пламен Найденов представя своите основни виждания и идеи за дейността на ВСС по следните приоритети: кадровата политика и справедливо, обективно и прозрачно кариерно израстване; неравномерната натовареност на магистратите в прокуратурата, оптималното разпределение на бюджетни средства и дисциплинарната практика.  Кандидатът акцентира на възстановяването на доверието на магистратите в независимостта на съдебната система и във ВСС.Според него основната цел на бъдещия Съвет трябва да бъде прозрачност в процеса на вземане на решения, стриктна отчетност и контрол, отхвърляне на практиките, свързани с незаконните влияния в правораздаването, реализиране на отговорност при нарушения, борба с корупцията и предотвратяване на конфликтите на интереси.

Според кандидата са налице недостатъци в критериите за атестиране на прокурорите и следователите. Действащият Висш съдебен съвет следва да гарантира ясни, обективни и справедливи правила за кариерна оценка и развитие на всеки магистрат и да изгради необходимия подкрепящ инструментариум за това.

Във връзка с отчитането на натовареността на магистратите Пламен Найденов счита, че следва да се продължи и доразвие  започнатото от ВСС проучване на работното натоварване, чрез изготвяне на стратегия за преструктуриране на съдебните райони и преценка на необходимите човешки ресурси в тях. При изработването на новата съдебна карта би следвало ВСС да се съобрази с актуалната вътрешна и външна политика на Република България, бежанския поток, както и ключовата роля на страната като външна граница на ЕС.

Прокурор Найденов категорично счита, че трябва да се разработят и приложат правила за допълнителни възнаграждения, пряко обвързани с натовареността на съдебния орган, атестацията и натовареността на индивидуалния магистрат, конкретно свършената работа в количествени и качествени измерения.

Към кандидата са поставени въпроси от Българския институт за правни инициативи.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд